ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาจ้างงบลงทุน
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553 - 2557)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CI9-550001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายคดี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 3 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการผู้โดยสาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 , Pire 5 และ South Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI4-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 12 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณโรงไฟฟ้าเก่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโรงเก็บพัสดุ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-580010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2558
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI4-580002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 3 ก.ย. 2558
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ืปฏิบัติการ ท่าอากาศยานดอนเมืองและจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-581014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-580004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงRunway Strip Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CI9-580002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 10 ส.ค. 2558
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจอาคาร (Housing Survey) บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CI9-560002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 24 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 3CI9-580005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 16 ก.ค. 2558