ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาทั่วไป
สัญญาจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำและกันซึมดาดฟ้า อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-580023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-580022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 6 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
เลขที่เอกสาร : 7CH9-581009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 7 ก.ค. 2558