ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาเหมาบริการ
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช้วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 22 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็กไม่เกิน 75 ตัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างให้บริการรถเข็นกระเป๋าแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างให้บริการรถเข็นกระเป๋าแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-580025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 14 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ Server ของระบบ MIS
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 5 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านตรวจค้นรักษาความปลอดภัย และการจัดจราจร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 2CS9-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 5 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบันทึกข้อมูลและจัดเก็บรายได้ค่าใช้บริการลานจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
เลขที่เอกสาร : 7CS9-581028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 17 ก.ค. 2558