ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาซื้อ
งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังสำหรับเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ยี่ห้อ L3 / Implant Science รุ่น QS-B220 ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640077 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังสำหรับเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ยี่ห้อ L3 / Implant Science รุ่น QS-B220 ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640077 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2563
ชุดป้องกันสารเคมี Level B จำนวน 12 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCP10-640018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังสำหรับเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบพกพา (PETD) ยี่ห้อ FLIR รุ่น Fido XT ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640039 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังสำหรับเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบพกพา (PETD) ยี่ห้อ FLIR รุ่น Fido XT ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640039 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อน้ำดื่มพนักงาน บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCP10-640013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-150 กิโลวัตต์ และรถบรรทุกเล็ก 2 ประตู กำลังเครื่องยนต์ 110-130 กิโลวัตต์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCP10-640010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ธ.ค. 2563
จัดซื้อของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640056 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP11-640031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 พ.ย. 2563
ขอจัดซื้ออะไหล่เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Automatic Tag Reader : ATR) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 3 ธ.ค. 2563
งานจัดซื้อ Bomb Container ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 พ.ย. 2563
งานซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCP12-630010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2563
งานจัดซื้อกระดาษเช็ดมือห้องสุขาสำหรับผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : ECP10-640002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 พ.ย. 2563
ขอจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ตรวจสอบขนาดกระเป่าสัมภาระเกินพิกัด (Oversize Light Curtain : OSL) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
ขอจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ตรวจสอบขนาดกระเป่าสัมภาระเกินพิกัด (Oversize Light Curtain : OSL) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 พ.ย. 2563
งานซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศบริสุทธิ์ (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง จำนวน 6 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECP10-640001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ต.ค. 2563
งานซื้อ Vertical Drive Motor เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2563
งานซื้อ Vertical Drive Motor เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงประกาศ ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : CCP11-640004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2563
งานซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : BCP10-640001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ต.ค. 2563
งานซื้อเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : BCP10-640002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ต.ค. 2563
ขอจัดซื้ออะไหล่สายพาน Power Turn และ Spiral Turn สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-640004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ต.ค. 2563
จัดซื้อแผงวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCP12-630008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
ขอจัดซื้ออะไหล่สายพานรับกระเป๋าขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCP12-630007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2563
จัดหา X-Ray Generator Type Hi-Ray 10
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-630027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ก.ย. 2563
งานจัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-630005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ส.ค. 2563
งานจัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCP12-630005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ส.ค. 2563
สัญญาซื้อขายสายไฟ KVC-43BXS เพื่อใช้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 20 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP12-631054 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายอะไหล่พร้อมติดตั้งรถดับเพลิงอากาศยาน E-02 ทะเบียน ตณ-3076
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 20 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP12-631050 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขาย Programble logic control ให้กับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 20 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP12-631049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 20 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP12-631048 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 5 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายยา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620037 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายยา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620035 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 14 ก.ค. 2563
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิก ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620034 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620032 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายวัสดุสิ้นเปลืองคงคลังสำหรับเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (ETD) ยี่ห้อ Smiths detection รุ่น IONSCAN และรุ่น IONSCAN 500DT ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP12-631044 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ก.พ. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเชือกลวดเหล็กกล้า สำหรับลิฟท์ที่ติดตั้งภายในพื้นที่อาคารผู้โดยสารและอาคารเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก้ไขครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP11-631039 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631071 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งตู้ครอบ Unit substation (Housing) และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1000 kVA พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีไฟฟ้าย่อย SS9-14
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631070 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง LED ให้กับอาคารภายในเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP10-631069 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งป้ายจราจรเตือนทางโค้งและทางแยก ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631068 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงดันปานกลางและอุปกรณ์ประกอบสำหรับกลุ่มอาคารภายในพื้นที่เขตปลอดอากร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631067 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631066 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631065 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631064 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง Protection Relay สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง 24 kV ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631062 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631061 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายยา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620037 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายยา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620035 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิกของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620034 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620032 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 13 ก.ค. 2563
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยาาน จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand held metal detector : HHMD)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 13 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อยางรถดับเพลิงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631061 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือนลิฟต์อาคารรอบนอกและอาคารในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631058 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED อาคารผู้โดยสาร , อาคารเทียบเครื่องบิน , ภายในสะพานเทียบเครื่องบิน , ถนนโดยรอบสนามบิน และแนวรั้วเขต Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631057 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งทดแทนระบบโทรศัพท์แจ้งฉุกเฉิน (Emergency hotline telephone system)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631055 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่อง Carry on baggae X-Ray แบบ CT พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631053 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft office standard (เขตปลอดอากรและคลังสินค้า)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631052 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X-Ray) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 เม.ย. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมการเข้า - ออกยานพาหนะ (Vehicle Control System) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631046 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียชนิดแช่ใต้น้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ และระบบควบคุม ณ อาคารจอดรถโซน 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งตู้ทำน้ำดื่ม แบบต่อท่อประปา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631042 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งโคมไฟภายในพื้นที่เขตปลอดอากรและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP10-631040 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ก.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อขายอะไหล่ (Spare part) สำหรับงานจ้างบริษัทเอกชนดูแลและซ่อมบำรุง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก้ไขครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP9-611017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 5 พ.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อขายอะไหล่ (Spare Part) สำหรับงานจ้างบริษัทเอกชนดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แก้ไขครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP9-611015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ก.พ. 2563
สัญญาซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งรถดับเพลิงอากาศยาน E-02 ทะเบียน ตณ-3176
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CP12-631050 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก พื้นที่หวงห้าม (Access control system - ACS) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 9 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP11-630019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยการเข้าใช้งานระบบเครือข่าย (Network Access Control : NAC) ณ สำนักงานใหญ่ , ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานภูเก็ต , ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP11-630018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP11-630016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Core Switch ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่่ , ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย , ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP11-630011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายรถกู้ภัยขนาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2563
สัญญาซื้อขายชุดป้องกันสารเคมี level B
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายรถโดยสารขนาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.พ. 2563
สัญญาซื้อขายชุดดับเพลิงอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ม.ค. 2563
สัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจแบบอักอากาศ (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ม.ค. 2563
สัญญาซื้อขายชุดดับเพลิงอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ม.ค. 2563
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Directory service และระบบบริหารจัดการผู้ใช้ในระบบสารสนเทศของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 3 ม.ค. 2563
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบบันทึกการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 12 ธ.ค. 2562
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก พื้นที่หวงห้าม (Access control) ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP12-621009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ก.ค. 2563
สัญญาซื้อวัสดุใช้งานกับเครื่องร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (Explosive trace detector : ETD) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP12-621002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 ต.ค. 2561
สัญญาซื้อขายลูกกลิ้ง (Roller) สำหรับซ่อมบำรุงสายพานลำเลียงกระเป๋าขาออก อาคารผู้โดยสาร 1 และ 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-631001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายรถตักหน้า - ขุดหลัง พร้อมอุปกรณ์หัวเจาะ (ล้อยาง)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ม.ค. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2 , 3 , 4 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 18 ม.ค. 2562
สัญญาซื้อน้ำดื่มพนักงาน บรรจุขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 8 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายอะไหล่เพื่อซ่อมลิฟท์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP12-621029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายวัสดุใช้งานกับเครื่องตรวจร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (Explosive trace detector ETD) ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น IONSCAN 600 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP12-621028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ส.ค. 2562
สัญญาซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ X-Ray ยี่ห้อ Smiths detection รุ่น HS 7555i และรุ่น HS 100100T-2is ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP12-621017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 7 มิ.ย. 2562
สัญญาซื้อบอร์ดควบคุมระบบไฟ Flashing Light บริเวณทางวิ่ง 21R ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP12-621015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 เม.ย. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟอาคารสถานีดับเพลิง 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP11-621020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 13 พ.ค. 2562
สัญญาซื้อขายยางรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาด 24R21
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP11-621016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 เม.ย. 2562
สัญญาซื้อขายเครื่องโทรศัพท์แบบ Analog
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-631004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 9 ธ.ค. 2562
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก เพื่อใช้ในภารกิจ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-631002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบไฟ Low visibility procedure (LVP) พร้อมระบบควบคุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621038 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายน้ำยาล้างคราบยางล้อเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621037 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายน้ำยาล้างคราบยางล้อเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621037 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายชุดเครื่องตัดถ่างไฮดรอลิก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621036 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 2,3,4 และ North Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621035 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายเครื่องมือวัดความเข้มแสงของโคมไฟสนามบินชนิดเคลื่อนที่ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621034 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายเสาสแตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621033 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ส.ค. 2562
สัญญาซื้อขายหลอดไฟสนามบิน ปีงบประมาณ 2562 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621032 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ส.ค. 2562
สัญญาซื้อขายหลอดไฟสนามบิน ปีงบประมาณ 2562 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 5 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายหลอดไฟสนามบิน ปีงบประมาณ 2562 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 5 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายหลอดไฟสนามบิน ปีงบประมาณ 2562 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP-10-621030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 16 ก.ย. 2562
สัญญาจะซื้อจะขายยางแอสฟัลท์คอนกรีต (Asphalt concrete) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ส.ค. 2562
สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์วำนักงานเพิ่มเติมให้กับพนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง รองรับการปรับโครงสร้างใหม่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 9 ส.ค. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าสนามบิน Stopway Lights สำหรับทางวิ่งฝั่งตะวันออก 21L
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ก.ค. 2562
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวนสำหรับพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รอบนอก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ก.ค. 2562
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 202,600 BTU บริเวณ BUS GATE 78 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มิ.ย. 2562
สัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบทุ่นลอย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-621022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 มิ.ย. 2562
สัญญาซื้อขายอะไหล่สายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 13 มิ.ย. 2562
สัญญาซื้อขายรถนำอากาศยาน (Follow me) รถกระยะสีเหลือง 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ เกียร์อัตโนมัติ พร้อมเครื่องปรับอากาศ ติดฟิล์มกรองแสง วิทยุ/ซีดี หรือ MP3 กระจกไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง...
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 พ.ค. 2562
สัญญาซื้อขายรถแทรกเตอร์ดันดินตีนตะขาบ (Bulldozer) เครื่องยนต์มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 155 แรงม้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 เม.ย. 2562
สัญญาซื้อขายรถบดล้อเหล็กหน้า - หลัง เท่ากัน 2 ล้อ น้ำหนักตัวรถ 9.338 ตัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 ก.พ. 2562
สัญญาซื้อขายพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 1 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 12 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิดแบบตั้งโต๊ะ (Explosive Trace Detector : ETD) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ก.พ. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต แก้ไขครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 4CP9-570001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2556 วันที่สัญญา : 25 ก.ค. 2562
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจจับร่องรอยสารระเบิดแบบพกพา (Portable Explosive Detector : PETD)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.พ. 2562
สัญญาซื้อขายชุดกำเนิดรังสี (X-Ray Generator)รุ่น Hi-Ray 7, ชุดประมวลและสร้างภาพ (Hi-Trax DV Electronics Module) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 7 ก.พ. 2562
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP11-620015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 ก.พ. 2562
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 16 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานชุดโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้างของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายกล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ (Tatal station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายกล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ (Total station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง (ค่า Subscribe โปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง ชุด Building Design Suite)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft office ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบบันทึกเวลาทำงาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620036 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 7 ต.ค. 2562
สัญญาซื้อขายของที่ระลึก บริษัท ท่ากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 20 ก.พ. 2562
สัญญาซื้อขายน้ำดื่มพนักงาน บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบสายอากาศรวม (Master Antenna Television System : MATV) สำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 17 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อขายค่าสมาชิกและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมระบบสำรองข้อมูล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่อง Checked Baggage X-Ray พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อสิทธิ์การใช้งาน โปรแกรม Vissim and Viswalk
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ม.ค. 2562
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ณ สำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP11-620020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อขายกระเป๋าเป้วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-630007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 19 พ.ย. 2562
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมระบบสำรองข้อมูลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ส.ค. 2562
สัญญาซื้อขายเครื่องอ่าน QR-Code
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ส.ค. 2562
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational Database Management System : RDBMS)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 พ.ค. 2562
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 20 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ Tape Backup สำหรับใช้งานการสำรองข้อมูลระบบ IT สำนักงานใหญ่ และระบบ AIMS ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 14 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมจัดการไฟล์ PDF
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 1 มี.ค. 2562
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ประจำห้องประชุม บริษัท ท่าอากาศายานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 1 ก.พ. 2562
สัญญาซื้อขายตู้เก็บอุปกรณ์ความปลอดภัยสูงพร้อมติดตั้ง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.ค. 2562
สัญญาซื้อขายยา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP4-600017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานซื้อซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational database management system : RDBMS)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 พ.ค. 2562
สัญญาซื้อขายรถดับเพลิงอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-600016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2560
สัญญาซื้ออะไหล่สายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP12-611019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 20 ก.ย. 2561
สัญญาซื้ออะไหร่สำหรับซ่อมลิฟต์ บันไดเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP12-611018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อล้อยางสำหรับสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP11-611022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายอะไหล่ Spare Part สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP11-611006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายอะไหล่ Spare Part สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP11-611005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายยางล้อรถดับเพลิงอากาศยาน Rosenbauer
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP11-611004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 มิ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง GateUO สำหรับแสดงข้อมูลตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2561
สัญญาซื้อชุดนำบรรยายแบบไร้สาย (Wireless guide system) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 20 พ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายรถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อ 4 ประตู (สีเหลือง) เกียร์อัตโนมัติ กำลังเครื่องยนต์ 132 กิโลวัตต์ พร้อมหลังคาและไฟวับวาบ (สีเหลือง) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดฟิล์มกรองแสงและอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 พ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ำเสีย (Sewage pump) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ควบคุ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ต.ค. 2561
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งหอผึ่งลมเย็น (Cooling tower) ของระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ต.ค. 2561
สัญญาซื้อน้ำดื่มพนักงาน บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายแผ่นกรองอากาศ สำหรับเครื่องส่งลมเย็น (AHU.) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายแผ่นกรองอากาศ สำหรับเครื่องส่งลมเย็น (AHU.) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อเรือกู้ภัยอลูมิเนียม เครื่องยนต์ Outboard พร้อมอุปกรณ์กู้ภัย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2562
สัญญาซื้อขายน้ำยาล้างคราบยางล้อเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้ง VOR Checkpoint จำนวน 2 ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกเล็ก (Pick up) อเนกประสงค์ 2 ประตู ขับเคลื่อน 2 ล้อ กำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ไฟวับวาบบนหลังคาแบบ LED พร้อมเครื่องขยายเสียง ไฟสปอร์ตไลท์ 6 นิ้ว จำนวน 2 ดวง รอกสลิงไฟฟ้า 2 สปีด ขอลากหัวบอล 1 ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อขายรถกวาดดูดฝุ่นขนาดเล็กความจุถังภายใน 1.8 ลูกบาศก์เมตร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 3 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED Monitor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 มิ.ย. 2563
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED และเครื่องรับสัญญาณภาพ แบบ LED Monitor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 8 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสาร จำนวน 5 ชุด อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 14 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดต่างๆและที่ติดตั้งประจำตู้ดับเพลิงในอาคารท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 14 มิ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งลิฟท์โดยสารสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและเด็กบริเวณ Bus gate ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง แก้ไขครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP9-591010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 13 ก.พ. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งสัญญาณเสียง สัญญาณไฟทางเลื่อนสำหรับผู้พิการ อาคาร South corridor
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP11-611008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 22 มิ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายกล้องสำรวจ Total station ชนิด Robotic พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 2 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อขายชุดโซฟาหลุยส์ สำหรับห้องรับรองพิเศษ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP10-611009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 16 ก.ค. 2561
บันทึกตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ประกอบและชุดควบคุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง แก้ไขครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CP9-601015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 9 ก.ค. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่อง Carry on baggage X-Ray พร้อมอุปกรณ์ประกอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP12-620006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 22 พ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเครื่อง Checked baggage X-ray พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ , ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP12-610020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบตรวจวัดเสียงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP11-610022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อขายชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศบริสุทธิ์ (SCBA)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 พ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Visio
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 9 พ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายชุดดับเพลิงอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 ต.ค. 2561
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมออกแบบงานก่อสร้าง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-620003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 2 ต.ค. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบสายอากาศรวม
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 17 ส.ค. 2561
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจสอบสายใยแก้วนำแสงแบบ OTDR
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายเครื่อตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector : HHMD)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายบัตร Smart Card พร้อมพิมพ์ข้อความรักษาความปลอดภัยของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 13 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายค่าสมาชิกและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมระบบสำรองข้อมูล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Management System) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) แก้ไขครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP9-610007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศเที่ยวบิน (Public Address System : PAS) และระบบเสียงตามสาย (Sound Announcement System : SAS)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP12-610014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ก.ค. 2561
สัญญาซื้อขายชุดกำเนิดรังสี (X-Ray Generator) รุ่น Hi-Ray 7 , ชุดกำเนิดรังสี (X-Ray Generator) รุ่น Hi-Ray 3 ชุดประมวลผลและสร้างภาพ (Hi-Trax DV Electronics Module) และชุดประมวลผลและสร้างภาพ (Hi-Trax II Electronics Module) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP12-610009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP11-610013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ก.ค. 2561
สัญยาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับเชืื่อมต่อระหว่างทุกท่าอากาศยานและซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรร์ระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP11-610006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 16 ก.พ. 2561
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP11-610005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2561
สัญญาซื้อขายสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP11-610005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2561
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสี
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 ก.ค. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำรองระบบไฟฟ้า (UPS) ณ สำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 พ.ค. 2561
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP10-610008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 9 มี.ค. 2561
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Management System) ของบริษีท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP9-610007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 2 มี.ค. 2561
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งระบบบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (Computer management system) ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CP9-610007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 2 มี.ค. 2561
สัญญาซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมลิฟท์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP4-601018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 12 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อรถตักล้อยาง (Wheel Loader) ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ขนาดความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 2.2 ลูกบาศก์เมตร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP9-601019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งประตูอัตโนมัติ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP9-601017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 12 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Analyst Workstation พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP4-601011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 24 เม.ย. 2560
สัญญาซื้อขายชุดเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศบริสุทธิ์ (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศอะไหล่สำรอง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-600010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 8 พ.ค. 2560
สัญญาซื้อขาย Mobile lighting generator พร้อมโคมฉาย ขนาดไม่น้อยกว่า 25kW และอุปกรณ์ประกอบ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-610002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 24 ต.ค. 2560
สัญญาซื้อขายรถพยาบาล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 16 ต.ค. 2560
สัญญาซื้อขายชุดดับเพลิงอาคาร เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิงและกู้ภัย ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-600018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 6 ต.ค. 2560
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งชุดทำบัตรรักษาความปลอดภัย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-600014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 22 ส.ค. 2560
สัญญาซื้อยา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP4-600017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้ง Power amplifier ระบบเสียงประกาศ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP4-600011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 พ.ค. 2560
สัญญาซื้อขายรถดับเพลิงอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-600016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อชุดโซฟาหลุยส์โอบแคททรียาไม้สัก จำนวน 10 ชุด
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CP9-591011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2559
สัญญาซื้อเครื่องตัดถ่างไฮดรอลิกของ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CP9-591008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 พ.ค. 2559
สัญญาซื้อขายน้ำดื่ม บรรจุขวดพลาสติกใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CP9-590015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 13 ต.ค. 2559
สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้งเพื่อพัฒนาและขยายระบบเครือข่ายสำหรับระบบจอแสดงผลตารางเที่ยวบิน ท่าอากาศยานภูมิภาค
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CP4-600003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 19 ต.ค. 2560
สัญญาซื้อขายยา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 15 มิ.ย. 2561 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP4-600017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 15 มิ.ย. 2561
สัญญาซื้อขายรถดับเพลิง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 15 มิ.ย. 2561 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-600016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 15 มิ.ย. 2561
สัญญาซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาดยก 5 ตัน และรถไฟล์คลิฟท์ ขนาดยก 3 ตัน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP9-601016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2560
สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP9-601013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 7 ก.ค. 2560
สัญญาซื้อขายเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ ชนิดเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 3CP9-600002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ก.ค. 2559
สัญญาซื้อขายชุดดับเพลิงอาคาร เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิงและกู้ภัยของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-590006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 19 พ.ค. 2559
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งม่านอากาศ (Air Curtain) อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CP-591006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 9 มี.ค. 2559
สัญญาซื้อขายชุดดับเพลิงอากาศยาน เพื่อใช้ในกิจการดับเพลิงและกู้ภัยของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-590005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 3 พ.ค. 2559
สัญญาซื้อขายรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู แบบดับเบิ้ลแค็บ เครื่องยนต์ดีเซล พร้อมติดตั้งชุดกล่องป้าย FOLLOW ME
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 4CP9-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 4 เม.ย. 2559
สัญญาซื้อขายรถดับเพลิงอากาศยานขนาดใหญ่ ของท่าอากาศยานภูเก็ต , ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 20 เม.ย. 2559
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ Web Gateway สำหรับดูแลรักษาความปลอดภัยการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP4-590003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 23 ก.พ. 2559