ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาเช่า
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : BCL12-640053 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ม.ค. 2564
งานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร ทภก. ระยะเวลา 5 ปี (1 เม.ย.64 - 31 มี.ค.69)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : DCL10-640013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
เช่ารถยนต์เก๋งนี่ง 4 ประตู จำนวน 5 คัน (รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCL11-640011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 พ.ย. 2563
งานเช่าอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร VHF AIR TO GROUND ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 19 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCL12-640007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 พ.ย. 2563
เช่ารถยนต์นั่ง 5 ประตู (4x2) จำนวน 5 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCL12-640020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
เช่ารถยนต์นั่ง 5 ประตู (4x2) จำนวน 5 คัน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCL12-640020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
เช่ารถยนต์โดยสารเล็ก ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 68
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : CCL10-640008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
เช่าเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร Trunked Radio System ณ ทดม. จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 - 31 ก.ค.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCL11-640002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ต.ค. 2563
งานเช่าวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCL12-630036 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานเช่าวิทยุสื่อสารระบบ Digital Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCL12-630036 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECL12-630006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ก.ย. 2563
สัญญาเช่าเครื่องจัดเก็บข้อมูลกลาง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL12-630002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL11-630001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL11-620007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 20 ก.ย. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CL12631003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 เม.ย. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CL12-631002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ธ.ค. 2562
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CL11-631001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ธ.ค. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 เม.ย. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 เม.ย. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์นั่งแบบ STATION WAGON 5 ประตู จำนวน 4 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 มี.ค. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 มี.ค. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาดเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 6 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 (4x4) ประตู จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.พ. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาดเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู (4x2) จำนวน 6 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 (4x4) ประตู จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.พ. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์เก๋งนั่ง 4 ประตู จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 มี.ค. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์บรรทุกขนาดเล็กแบบ DOUBLE CAB 4 ประตู จำนวน 5 คัน และรถยนต์บรรทุกเล็กแบบ CAB 2 ประตู จำนวน 3 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CL10-631012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.พ. 2563
สัญญาเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CL12-630011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 มี.ค. 2563
สัญญาเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CL11-630009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ม.ค. 2563
สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลออนไลน์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CL11-630008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ม.ค. 2563
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CL10-630010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 มี.ค. 2563
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 9 มี.ค. 2563
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL12-620011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2562
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CL11-621006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2562
สัญญาเช่ารถตรวจการณ์แบบ STATION WAGON 5 ประตู มีกำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล เกียร์อัตโนมัติ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบและเครื่องขยายเสียง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CL10-621007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ค. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจของท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CL10-621005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ก.พ. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CL10-621004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.พ. 2562
สัญญาเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง สำนักงานใหญ่ กับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL12-630006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL10-630005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL10-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2562
สัญญาเช่าวงจรอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้บริการพนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL12-620014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 เม.ย. 2562
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL12-620005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 มิ.ย. 2563
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL11-630007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL11-620015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 14 พ.ค. 2562
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 มี.ค. 2562
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CL11-621003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 13 ธ.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CL11-621002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CL11-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 13 ธ.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CL11-611002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 มิ.ย. 2561
สัญญาเช่าเครื่องรับ-ส่ง วิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CL11-611001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2561
สัญญาเช่าระบบงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรวมทั้งเว็บไซต์แสดงข้อมูล R.I.B. Network
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CL4-600008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 23 พ.ค. 2560
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL12-620009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2561
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL12-620005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL12-610014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 ส.ค. 2561
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL12-610012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ก.ค. 2561
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสาร ส่วนงานท่าอากาศยานดอนเมือง และฝ่ายพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL12-610011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ก.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL11-620008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 ธ.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL11-620007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 7 ธ.ค. 2561
สัญญาเช่าวงจรเช่าเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับ ท่าอากาศยานภูมิภาค
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL11-620004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 มิ.ย. 2563
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL11-610013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ก.ค. 2561
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์โดยสารเล็ก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2561
สัญญาเช่า Microsoft Office
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 มิ.ย. 2563
สัญญาเช่าใช้ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมกราฟฟิก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาเช่าเครื่องพิมท์ความเร็วสูงชนิดกระดาษต่อเนื่อง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 12 ก.ย. 2561
สัญญาเช่าเครื่องตรวจวัตุตามร่างกายผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL12-610008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 มี.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL11-610009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 พ.ค. 2561
สัญญาเช่าใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL11-610006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 1 ก.พ. 2561
สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL11-610005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2561
สัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL10-620012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2561
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL10-610010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 22 มิ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL9-570002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2556 วันที่สัญญา : 25 ม.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CL9-560005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2556 วันที่สัญญา : 25 ม.ค. 2561
สัญญาเช่าโปรแกรม Microsoft Office
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CL9-610002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2560
สัญญาเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง สำนักงานใหญ่ กับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเช่าวงจรสายใยแก้วนำแสง ระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กับ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CL9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 5 ต.ค. 2560
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู และรถยนต์โดยสารเล็ก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CL9-600010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 4
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 5 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CL4-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 10 ต.ค. 2560
สัญญาเช่าเครื่องจัดเก็บข้อมูลกลาง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CL4-600009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 4 ก.ค. 2560
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CL4-601001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 29 มิ.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CL4-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 23 มี.ค. 2559
สัญญาเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CL4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 4 มี.ค. 2559
สัญญาเช่าเครื่องตรวจวัตถุตามร่างกายผู้โดยสาร (Body Scanner)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CL4-590008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 18 มี.ค. 2559
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CL4-590009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 29 มี.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CL9-560003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2558
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษถ่ายเอกสาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CL9-580008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 29 ก.ค. 2558