ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาทั่วไป
ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถดับเพลิงอากาศยาน ยี่ห้อ OSHKOSH
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : BCH10-640056 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564 วันที่สัญญา : 21 ม.ค. 2564
จ้างขัดล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนทางวิ่งด้วยวิธีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : BCH10-640054 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ม.ค. 2564
งานจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรทางวิ่ง ทางขับและลานจอดอากาศยาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : DCH10-640014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 5 ม.ค. 2564
ขอจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ): ในระยะดำเนินการ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : DCH1-640015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCH2-640091 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการเอกชนร่วมทุนและโครงการของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCH2-640091 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2563
งานจ้างประชาสัมพันธ์ผ่าน Traditional Media
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : ACH10-640032 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ม.ค. 2564
การจัดจ้างที่ปรึกษางานเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานกรุงเทพ : ในระยะดำเนินการ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : FCH1-640017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ : ในระยะดำเนินการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECH1-640005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ธ.ค. 2563
จ้างติดฟิล์มกรองแสงผนังกระจกอาคารผู้โดยสารและสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7 และ 8 ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : BCH10-640017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ธ.ค. 2563
งานซ่อมแซมอาคารดับเพลิง 2
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH12-640009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 3 ธ.ค. 2563
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ด้วยวัสดุ Modified Asphalt Concrete ณ ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECH12-640003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 พ.ย. 2563
งานจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) Model : DELPHYS-GP2.0 ขนาด 160 kVA ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH12-640005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน เนื่องจากนกและสัตว์บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCH1-640001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ต.ค. 2563
งานจ้างแรงงานภายนอกดำเนินการขนถ่ายขยะบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 28 ก.พ.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH12-640002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH10-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2563
งานจ้างซ่อมเครื่อง IONSCAN 500DT จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH12-630006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Carry on Baggage X-Ray ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น Hi Scan 7555aTix ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : BCH12-630016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับ ด้วยวัสดุ Modified Asphalt Concrete ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECH11-630001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 ส.ค. 2563
ทดสอบ opentextId Bug
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ACH12-630017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 ส.ค. 2563
สัญญาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-611003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างจัดทำของที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างทำระบบขนส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-630002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620048 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงาน The Routes Asia Development Forum 2020 พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม Press Tour ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620046 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 6 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The 25th World Routes Development Forum 2019
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 3 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างซ่อมเครื่องตรวจอาวุธ และวัตถระเบิดแบบ X-Ray ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น HS7555aTix จำนวน 2 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH12-621015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2562