ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาทั่วไป
งานจ้างแรงงานภายนอกดำเนินการขนถ่ายขยะบริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 ถึง 28 ก.พ.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH12-640002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานพัฒนาบ่อบาดาล 12 บ่อ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH10-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2563
งานจ้างซ่อมเครื่อง IONSCAN 500DT จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCH12-630006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Carry on Baggage X-Ray ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น Hi Scan 7555aTix ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : BCH12-630016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง และทางขับ ด้วยวัสดุ Modified Asphalt Concrete ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECH11-630001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 ส.ค. 2563
ทดสอบ opentextId Bug
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 6 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ACH12-630017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 6 ส.ค. 2563
สัญญาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-611003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างจัดทำของที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างทำระบบขนส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-630002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620048 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงาน The Routes Asia Development Forum 2020 พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม Press Tour ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620046 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 6 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The 25th World Routes Development Forum 2019
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 3 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างซ่อมเครื่องตรวจอาวุธ และวัตถระเบิดแบบ X-Ray ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น HS7555aTix จำนวน 2 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH12-621015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2562