ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาทั่วไป
สัญญาจ้างขุดลอกท่อระบายน้ำ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-611003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างจัดทำของที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2562 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างทำระบบขนส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-630002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620048 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงาน The Routes Asia Development Forum 2020 พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม Press Tour ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620046 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 6 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The 25th World Routes Development Forum 2019
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 3 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างซ่อมเครื่องตรวจอาวุธ และวัตถระเบิดแบบ X-Ray ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น HS7555aTix จำนวน 2 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH12-621015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างซ่อม OVERHAUL GEAR ทางเลื่อนและบันไดเลื่อน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH12-621012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างซ่อมรถล้างคราบยาง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH12-621008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 มิ.ย. 2563
สัญญาจ้างตัดต้นไม้ในพื้นที่ความปลอดภัยข้างทางวิ่ง 21L/03R และ 21R/03L ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH12-621007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างติดตั้งผ้าระบายเพื่อใช้ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ บริเวณรั้ว ด้านทิศตะวันตก ถนนวิภาวดีรังสิต ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH12-621006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างซ่อมแซมผิวทางถนนภายในเขตสนามบินบริเวณหลุมจอด 80-90 และถนนทางด้านทิศใต้ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH11-621011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 1 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างซ่อมเครื่องส่งลมเย็น (AHU) อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH11-621009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างดำเนินโครงการ "DMK,Society : ASQ Being" ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH11-621004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างติดตั้งผนังป้องกันกระเบื้องตกใส่ผู้ใช้บริการอาคารโดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างตัดเย็บชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจดับเพลิง (ชุดหมีสีส้ม)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดเลี้ยงขอบคุณหน่วยราชการ,บริษัทสายการบิน,และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง เครื่องหมายจราจร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างซ่อมแซมโดยหุ้มเบาะหนังเทียมเก้าอี้ผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 10 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 20 มี.ค. 2562
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมทางวิ่ง 21L-03R และ 21R-03L
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CH6-621017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างจัดแสดงนิทรรศการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนาและ นิทรรศการนานาชาติ Thailand Techland Expo 2019
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-630008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 31 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดนิทรรศการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2019"
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-630006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 24 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ณ ท่าอากาศยานเลโอนาร์โด ดา วินชี-ฟีอูมีชีโน สาธารณรัฐอิตาลี
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-630005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดนิทรรศการในงาน International Tourismus Borse ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.พ. 2562
สัญญาจ้างหน่วยงานให้การรับรอง การตรวจประเมินเพื่อรับรอง และการตรวจประเมินการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 1 ก.พ. 2562
สัญญาจ้างดำเนินโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมและระดับทั่วไปของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 16 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึกของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-630003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 15 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างทำปฏิทิน Year planner และสมุดบันทึก ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 20 พ.ย. 2561
สัญญาจ้างเพื่อออกอากาศสปอตประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในรายการข่าวจราจร สถานีวิทยุเพื่อความปลอดภัยและการจราจร FM91 ทางคลื่นวิทยุ FM 91 MHz
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-630009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2562
สัญญาจ้างสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620040 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างทำเข็มกลัดเสื้อและเทคไท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620033 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างจัดโครงการสัมมนาเรื่อง Digital trends and opportunities for commercial activities at airports ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 31 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ASQ Sharing 2019"
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 10 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลการประเมิน DJSI และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยื่น ปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 13 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2562
สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำการบางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562-2563
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านบัญชี เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท ท่าอากศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 15 ก.พ. 2562
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสัมมนาและศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The Routes Development Forum for Asia 2019
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 มี.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน),ท่าอากาศยานดอนเมือง,ท่าอากาศยานภูเก็ต,ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ของบริษัท ...
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 เม.ย. 2562
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการ CRM Dating : Pratnership for Success
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620038 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างซักรีดเครื่องนอนเวรของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-630011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 19 ธ.ค. 2562
สัญญาจ้างตัดเย็บชุดสากลและชุดเครื่องแบบปกติขาว ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620044 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างออกแบบปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 2563
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 22 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620042 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 14 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างทำชุดวอร์ม ตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620039 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 2 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดกิจกรรมวันนวัตกรรมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 24 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดนิทรรศการครบรอบดำเนินงาน 40 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 15 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านนิรภัยของสนามบิน และด้านรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง รุ่นที่ 21 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620036 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 19 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH6-620031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 14 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH6-620028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการทบทวนอัตราค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่างๆ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH6-620025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจโครงการเข้าถึงความต้องการลูกค้า ประจำปีงบประมาณ 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH6-620024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 13 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH6-620037 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สู่มาตรฐาน ISO 45001 : 2018
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH6-620035 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี2562
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH6-620032 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 1 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดประชุมโครงการสร้างความร่วมมือทางด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH12-620010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 ม.ค. 2562
สัญญาจ้างการวางแผนสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกแบบบูรณาการ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ม.ค. 2562
สัญญาจ้างทำวีดีทัศน์ภารกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH10-62009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 ม.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างสำนักงานทนายความ เพื่อตรวจสอบภาระหนี้ของลูกหนี้และดำเนินการเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่4
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CH4-570036 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2557 วันที่สัญญา : 17 ม.ค. 2562
สัญญาจ้างทำวีดีทัศน์การปฎิบัติงานในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH11-611002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.พ. 2561
สัญญาจ้างซ่อมทางขับ สาย B ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 25 ต.ค. 2561
สัญญาจ้างซ่อมแซมทางวิ่ง 21L-03R และ 21R-03L บริเวณ TOUCH DOWN ZONE ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 12 ต.ค. 2561
สัญญาจ้างซ่อมแซมโดยหุ้มเบาะหนังเทียมผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-611006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 20 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างซ่อมทางขับสาย D ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-611004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 มิ.ย. 2563
สัญญาจ้างขุดท่อระบายน้ำ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CH10-611003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง เครื่องหมายจราจร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CH9-601006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดสัมภาระผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CH9-601004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 21 เม.ย. 2560
สัญญาจ้างจัดทำของที่ระลึึกรางวัลเกียรติคุณให้แก่พนักงานเกษียณอายุและพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2561 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610044 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 19 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610040 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2561
สัญญาจ้างสำรวจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610039 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 10 ส.ค. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันธ์ของพนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610034 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 13 ก.ค. 2561
สัญญาจ้างพิมท์หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-620008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2561
สัญญาจ้างดำเนินการจัดกิจกรรม "CRM Forever Companion : Customer Engagement 2018"
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 13 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับงาน The 24rd World Route Development Forum
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610042 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตร "Advanced Management Program : AMP Plus รุ่นที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610041 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 12 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตร "Advanced Management Program : AMP Plus รุ่นที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610041 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 4 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการจัดการนวัตกรรมระบบรับรู้รายได้ของ บรอษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610037 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 1 ส.ค. 2561
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานตามหลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง รุ่นที่ 20 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610035 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 ก.ค. 2561
สัญญาจ้างดำเนินการโครงการประเมินสมรรถนะหลัก ของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และประเมินสมรรถนะตามหน้าที่งาน ของพนักงานกลุ่มงาน Safe & Security ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 12 ก.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างพิมท์หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 10 ก.ค. 2561
สัญญาจ้างดำเนินโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยมและระดับทั่วไปของ บริษัท ท่าอากศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ธ.ค. 2561
สัญญาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 พ.ย. 2561
สัญญาจ้างจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 18 ต.ค. 2561
สัญญาจ้างทำวารสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ Digital Magazine on-line Application
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างทำระบบส่งข่าวสารผ่านข้อความสั้น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-620001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อพักน้ำและรางระบายน้ำฝนอาคาร ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610046 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างทำเสื้อค่านิยม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างตรวจสุขภาพและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610038 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 7 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเตอมต่อท้ายสัญญาจ้างตรวจสุขภาพและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610038 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 12 ต.ค. 2561
สัญญาจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของ Web Application ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610036 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ก.ค. 2561
สัญญาจ้างทำกระเป๋านักเรียนตราสัญลักษณ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610033 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 10 ก.ค. 2561
สัญญาจ้างจัดทำเข็มกลัดเสื้อและเนคไท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 20 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปีงบประมาณ 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลประเมิน DJSI และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 2 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับงาน The Route Development Forum for Asia 2018
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 8 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 22 ก.พ. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเข้าถึงความต้องการของลุกค้า ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH12-610012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2561
สัญญาจ้างจัดแสดงนิทรรศการครบรอบดำเนินงาน 39 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610032 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและรักษาระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน),ท่าอากาศยานดอนเมือง,ท่าอากาศยานภูเก็ต,ท่าอากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 4 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสัมมนาและศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเกษียณอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างดำเนินการจัดโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ,ท่าอากาศยานดอนเมือง,ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานภูมิภาค และโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับทั่วไป ประจำปี 2561 ...
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 5 ก.พ. 2561
สัญญาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Directory Service และระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 23 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยาานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 4 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 11 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างทำวีดีทัศน์ภารกิจเพื่อประชาสัมพันธ์ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 2 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างวางแผนสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกแบบบูรณาการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 13 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างจัดการประชุมอภิปลาย AOT Sister Airport CEO Forum 2018 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 17 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 22 ก.พ. 2561
สัญญาจ้างย้ายท่อสายเคเบิลทองแดงและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CH11-611001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 12 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างซ่อมสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CH4-601005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 8 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 2 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-610003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างจัดจัดทำปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-610002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 17 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี2560
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 16 ต.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Tradition Media) ครั้งที่1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 22 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Tradition Media)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 22 พ.ค. 2560
สัญญาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง สำหรับงาน The 23rd World Route Development Forum
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 6 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความผูกพันและความพึงงพอใจของพนักงาน ลูกจ้าง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 4 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 พ.ค. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลการประเมินความยั่งยืนขององค์กรในการประเมินความยั่งยืนดัชนีดาวน์โจนส์ และจัดทำข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 พ.ค. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ มอก.18001-2554 ของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 26 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในหารเข้ารับการรับรองในระดับที่ 3 "Optimisation" ตามโปรแกรม Airport Carbon Accreditation ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 16 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 22 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างบริษัทให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปสัมมนาและศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างดำเนินการจัดโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง,ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานภูมิภาค และโครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับทั่วไป ประจำปี 2561 ณ ท่าอากาศยานเ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH11-610013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 5 ก.พ. 2561
สัญญาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบ Directory Service และระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 23 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Traditional Media)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างทำวีดิทัศน์ภารกิจเพื่อการประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างการวางแผนสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกแบบบูรณาการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดการประชุมเชิงอภิปราย AOT sister airport CEO forum 2018 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH10-610015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างย้ายท่อร้อยสายเคเบิลทองแดงและสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CH11-611001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างซ่อมสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CH4-601005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาทบทวนโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้างของ บริษํท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (Salary structure) พร้อมถ่ายทอดองค?ความรู้ในกระบวนการทบทวนโครงสร้างเงินเดือนค่าจ้าง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 28 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-610003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทจำกัด เพื่อให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย (Security) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-610003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดทำปฏิทิน Year planner และสมุดบันทึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2561
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-610002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างจัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Traditional Media) ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ (Traditional media)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างดำเนินงานจัดทำบูธนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The 23rd World route development forum
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600031 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน ลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 (Employee engagement & satisfaction survey))
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลการประเมินความยั่งยืนดัชนีดาวน์โจนส์ (DJSI CSA : Dow jones sustainability indices corporate sustainability assessment) และจัดทำข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2560)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 : 2007 และ มอก.18001-2554 ของ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย และ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในการรับการรับรองในระดับที่ 3 "Optimisation" ตามโปรแกรม Airport carbon accreditation ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 27 ส.ค. 2562 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ร้านค้าและสื่อโฆษณา (Commercial Retail and Advertising Space Planning) และการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้า
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ก.ค. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH4-600023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 12 มิ.ย. 2560
สัญญาจ้างการวางแผนการสื่อสารและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภานในและภายนอกแบบบูรณาการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CH9-600021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 6 มิ.ย. 2559
สัญญาจ้างจัดแสดงนิทรรศการครบรอบการดำเนินงาน 37 ปี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 19 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาออกแบบกระบวนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และโครงสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 4 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 26 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างทำวีดิทัศน์ภารกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 4 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างลอกสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายน้ำในเขต AIRSIDE และ LANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH9-591007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 24 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามมาตรฐานสากล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 24 มี.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH9-571011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 22 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้เอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 18 มี.ค. 2559
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 16 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอาคารผู้โดยสารเพื่อประหยัดพลังงาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 16 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการจัดเดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 14 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างทำเสื้อยืดโปโลค่านิยมองค์กร (Core Values)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 8 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการดำเนินกิจการท่าอากาศยาน และกำหนดประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการท่าอากาศยาน เพื่อนำมากำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุในความดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 24 ก.พ. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านบัญชี
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 4 ก.พ. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ปีงบประมาณ 2559
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 1 ก.พ. 2559
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และ มอก.18001-2554 ของ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 26 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างซ่อมชุดเครื่องทำน้ำเย็น (CHILLER) ขนาด 1,000 ตัน หมายเลข CH.NO.1 และ CH.NO.3 ของระบบปรับอากาศ ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH4-591004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านการพัฒนาให้บริการทางด้านการบิน (Air Service Development : ASD) สำหรับการตลาดเชิงรุกด้านการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-580027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 24 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างกั้นผนังพื้นที่ที่ยังไม่เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH4-591005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 18 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ยี่ห้อ TRANE และย้ายจุดติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH4-591002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 24 พ.ย. 2558
สัญญาจ้างดำเนินการจัดพิธีเปิดอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH9-591001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 27 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อกำหนดค่าจ้างสำหรับงานจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างจัดทำของที่ระลึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 22 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างจัดทำรายงานประจปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 20 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างจัดทำปฏิทิน , Year Planner และสมุดบันทึก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี 2559
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-590003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 15 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษา ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2558
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-580007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา ลิฟต์บันไดเลื่อน และทางเลื่อน อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1, อาคารส่วนกลาง และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำข้อมูลรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-580028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH4-581013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH4-581014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านพัฒนาการให้บริการทางด้านการบิน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-580027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 7 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างทาสีเครื่องหมายจราจรด้าน LANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH9-581012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 29 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างทาสีเครื่องหมายทางวิ่ง เครื่องหมายจราจร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH9-581011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 28 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างตัดชุดเฉพาะกิจดับเพลิงและกู้ภัย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-580025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 28 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลคค่าทรัพย์สิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-580026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 27 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างซ่อมแซมห้องรับรองพิเศษ (VIP.6) และเส้นทางเสด็จบริเวณพื้นชั้นที่ 1 และ 2 อาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CH4-581010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 17 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำและกันซึมดาดฟ้า อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH9-580023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CH4-580022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 6 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ติดกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
เลขที่เอกสาร : 7CH9-581009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 7 ก.ค. 2558