ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาเหมาบริการ
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่ 7CS9-601013 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DYNAMIC UPS เลขที่ 7CS4-601003 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS4-601003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 1CS9-600007 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-600007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 21 มิ.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับ - ส่งพัสดุ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-610002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 26 ก.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกแฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1CS4-600004 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 23 มิ.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 16 มิ.ย. 2560
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 21 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CS9-590002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 30 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-590010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (Exccutive Support System : ESS) และระบบห้องปฏิบัติการทางการจัดการสำหรับผู้บริหาร (Strategic Command Room : SCR) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และระบบโปรแกรมออกรายงา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-590009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-580009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 18 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบข้อสนเทศเพื่อการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 10 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาท่อ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-581009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 21 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยช่าง ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ , บำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ , บำรุงรักษาระบบระบายอากาศ , บำรุงรักษาระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 , อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 5 และ South Cor
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกตรวจสอบและให้บริการ รวมถึงแก้ไขปัญหาฉุกเฉินระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 8 เม.ย. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-581012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 28 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 24 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 23 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 21 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Air Side) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Land Side) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงรักษาและบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-581008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 ก.พ. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกให้บริการรถรับ - ส่ง ผู้โดยสารนอกเขตลานจอดท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 18 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการจัดเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจลและสเปรย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดเก็บรถเข็นกระเป๋าและถาดรองรับกระเป๋า บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-581024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 6 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ท่าอากาศยานเอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 29 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดเก็บถาดรองรับกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษา ระบบสะพานเทียบเครื่องบิน อาคารเทียบเครื่องบิน North 2,3,4 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น.
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 4 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 , อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2,3,4, SOUTH CORRIDOR และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานด
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 8 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง (ช่างยนต์) ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายบำรุงรักษา ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 1 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง และอาคารคลังสินค้า
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-590003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช้วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 22 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดเล็กไม่เกิน 75 ตัน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2558
สัญญาจ้างให้บริการรถเข็นกระเป๋าแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างให้บริการรถเข็นกระเป๋าแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-580025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 14 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ Server ของระบบ MIS
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 5 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านตรวจค้นรักษาความปลอดภัย และการจัดจราจร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 2CS9-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 5 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบันทึกข้อมูลและจัดเก็บรายได้ค่าใช้บริการลานจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
เลขที่เอกสาร : 7CS9-581028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 17 ก.ค. 2558