ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาเหมาบริการ
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE A,B,C และ D ฝั่งตะวันออก ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCS12-640048 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดกลุ่มอาคารสำนักงาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCS10-640076 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2563
งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มอาคารสำนักโครงการ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCS10-640072 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ธ.ค. 2563
งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษารั้ว Airside and Landside และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCS10-640073 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษารั้ว Airside and Landside และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : GCS10-640073 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานผู้ช่วยช่าง ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : BCS12-640043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ธ.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารนอกเขตลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : FCS12-640022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE D WEST E,F,G
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-640045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร CONCOURSE D WEST E,F,G
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-640045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จัดจ้างเอกชนบริหารการขายพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-640049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
จัดจ้างเอกชนบริหารการขายพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-640049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
งานจ้างเอกชนให้บริการดำเนินงานเยี่ยมชมกิจการ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS10-640047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
งานจ้างเอกชนให้บริการดำเนินงานเยี่ยมชมกิจการ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS10-640047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 พ.ย. 2563
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 พ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCS10-640008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 พ.ย. 2563
จ้างเหมาให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCS12-630014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกบริการรับ-ส่ง ผู้โดยสารนอกเขตลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : FCS12-630015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
จ้างจัดเก็บและดูแลเอกสารด้านบัญชีและการเงิน และค่ากล่องจัดเก็บเอกสาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ACS10-630003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2563
ขอจัดจ้างงานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทภก. ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63 - 28 ก.พ.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCS12-640007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
Leidos Maintenance : 1 NOV 2020 - 31 JAN 2021 (3 months)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-640018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
จ้างดูแล BHS Server TBT
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS10-640010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
ขอจัดจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษา ระบบนำจอดเครื่องบิน(VDGS) ณ ทภก. ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.63 เวลา 08.00น.-1 พ.ค.64 เวลา 08.00น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCS12-640006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
จ้างเอกชนให้บริการตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (SCADA) สำหรับอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารทั่วไป จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-640014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
จ้างเอกชนให้บริการตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (SCADA) สำหรับอาคารผู้โดยสาร อาคารเทียบเครื่องบิน และอาคารทั่วไป จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-640014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ต.ค. 2563
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานให้บริการพัสดุ ณ คลังพัสดุ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS10-630026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการ กำจัดปลวก หนู และแมลง ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECS10-630011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ต.ค. 2563
งานจ้างเหมาชนเอกชนให้บริการเเรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ ทหญ. (จำนวน 5 คน) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 66
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : CCS10-630009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคาร AOB,AIMS,สถานีดับเพลิง 3 สถานี (MAIN FIRE STATION,SUB-EAST,SUB-WEST) อาคารจ่ายนำ้ประปา,อาคารไฟฟ้าสนามบิน,ศูนย์อาหาร ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-630034 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
ขอจัดจ้างเอกชนควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ทภก. ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.63 เวลา 08.00 น. ถึง 1 เม.ย.64 เวลา 08.00 น.)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCS12-640003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานจ้างบริษัทเอกชนดำเนินงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน และระบบไฟฟ้าในเขต Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS10-630028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์อาคารรอบนอก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-630030 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
จ้างเอกชนให้บริการพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECS10-630010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2563
งานจ้างเอกชนดูแล และบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : DCS12-630005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านบริการทั่วไป ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECS10-630008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง X-ray ยี่ห้อ Smiths Detection รุ่น HI-Scan 7555a Tix พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ทสภ.,ทดม.,ทภก.,ทชม.และทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : BCS12-630017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
L3 Maintainance (3 months)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-630002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ก.ค. 2563
งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ณ ทสภ. 1 เดือน : ส.ค. 63
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCS12-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ก.ค. 2563
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS12-630003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลและสำรองข้อมูล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS10-630002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ด้านเอกสารและให้บริการทั่วไปปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS10-630001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสารนอกเขตลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างจัดเก็บ ขนย้ายและทำลายของเหลว เจล สเปรย์ผู้โดยสารลืมที้งไว้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 5 พ.ค. 2563
สัญญาจ้างเหมาให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบระบายอากาศ ณ อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2,3,4,5 และ South Corridor ส่วนขยาย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.พ. 2563
สัญญาจ้างจัดเก็บ ขนย้ายและทำลายของเหลว เจล สเปรย์ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 ธ.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 ก.พ. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS10-611023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ก.พ. 2563
สัญญาจ้างเหมาให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบินภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 5 พ.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 20 ม.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อน และสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 3 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 23 ม.ค. 2563
สัญญาจ้างเอกชนบริหารการขายพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถยนต์บริการธุรกิจ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS12-631050 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT พื้นที่หน้าอากคาร Main Terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS12-631054 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจจับวัสดุแปลกปลอมบนทางวิ่ง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS12-631053 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างเอกชนคัดกรองอุญหภูมิของผู้โดยสารขาออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS12-631049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS12-631046 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างดำเนินการบริหารจัดการขยะในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS12-611079 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ก.พ. 2563
สัญญาจ้างบริษัทเอกชน ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบ BAS กลุ่มอาคาร PTC ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-631052 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างเอกชนควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ติดตั้งใช้งานที่อาคารเทียบเครื่องบิน หอควบคุมลานจอดและอาคารปฏิบัติการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-631051 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างตกแต่งไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสารในช่วงเทศกาลต่างๆและตั้งไม้กระถางประดับภายในอาคารศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-631048 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างดำเนินงานดูแลและเก็บกระเป๋าตกค้าง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-631047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-631045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างเอกชนทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภููมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-631043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมดำเนินงานภายในศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-631042 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.พ. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างแรงงานช่วยเหลือพนักงานบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาลภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-611053 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ก.พ. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปฏิบัติงานดูแลภูมิทัศน์บริเวณกลุ่มอาคาร AOT,พื้นที่หน้าอาคาร Main Terminal และตัดหญ้าบริเวณริมถนน Eastwest Main Service Access และพื้นที่ต่อเนื่อง ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS9-601045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 13 พ.ค. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างบริหารการขายพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการรถยนต์บริการธุรกิจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS9-601043 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ก.พ. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ตกแต่งภูมิทัศน์ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4CS9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2563
สัญญาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบข้อสนเทศเพื่อการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS12-630006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 13 ธ.ค. 2562
สัญญาจ้างดบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CS11-630012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CS11-630008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CS10-630011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและควบคุมการใช้งานห้องประชุมที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายเลขานุการองค์กรและกำกับดูแลกิจการ ณ สำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CS10-630010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CS10-630009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 5 ก.พ. 2563
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS10-630004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 พ.ย. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงและดูแลสวนหย่อม CITY GARDEN บริเวณภายนอกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CS10-611052 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 3 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศและระบบเสียงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-621011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS12-621005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศและระบบเสียงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 6 ธ.ค. 2561
สัญญาจ้างจัดเก็บ ขนย้าย และทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ผู้โยสารลืมทิ้งไว้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญยาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมการยกกระเป๋ารับผู้โดยสารขาเข้าและให้บริการรถเข็น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนเก็บถาดรองรับกระเป๋าและสัมภาระผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาสายพานลำเลียงกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 7 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 6 ส.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 พ.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบระบายอากาศ ณ อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2,3,4,5 และ South Corridor ส่วนขยาย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบินภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างจัดเก็บ ขนย้ายและทำลายของเหลว เจล สเปรย์ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DYNAMIC UPS ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2562
สัญยาจ้างดูแลและซ่อมแซมเครื่องตรวจสอบอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ Explosive Detection System ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-631001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติระบบ DID ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-621017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบควบคุมการเข้า-ออก พื้นที่หวงห้าม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-621016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS12-621014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งานอาคาร ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา สะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-10631010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2562
สัญยาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 6 ก.ย. 2562
สัญยาจ้างเหมาบริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่วยงานพยาาบาล ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในเขตลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเออกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบระบายอากาศ และระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเออกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ,ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารส่วนกลาง และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 2 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ไม่เกิน 75 ตัน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและพื้นที่อาคารรอบนอก ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 20 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-ส่งสินค้าที่ผ่านพิธีศุลกากรประจำสถานีตรวจสอบศุลกากร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-631002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 5 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกยกกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกยกกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 เม.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคาร และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 21 มี.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงรักษาและบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 2CS9-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 8 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS12-620018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 6 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS12-620014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 เม.ย. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด อาคารสำนักงานใหญ่ และบ้านพักพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS12-620017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายสำหรับเชื่อมต่อระหว่างทุกท่าอากาศยานและเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS11-620015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 28 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง,ท่าอากาศยานเชียงใหม่,ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS11-620016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS10-630005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 พ.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 เม.ย. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจัดเตรียมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และบริการทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์และให้บริการทั่วไป ณ สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS12-621005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศและระบบเสียงอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ม.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 6 ธ.ค. 2561
สัญญาจ้างจัดเก็บ ขนย้าย และทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมการยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้าและให้บริการรถเข็นนั่ง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนเก็บถาดรองกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสายพานลำเลียงกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 7 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 6 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาท่อ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 14 พ.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDEและLANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงรักษาและบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งทีี่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 8 พ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงรักษาและบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งทีี่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 10 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ,ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ,ระบบระบายอากาศ และระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติหน้าที่ ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ กานเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บสิ่งแปลกปลอม ในเขตพื้นที่การบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 7 ก.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเก็บสิ่งแปลกปลอม ในเขตพื้นที่การบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 9 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ,ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 1,อาคารส่วนกลาง และอาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 27 พ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบินภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 15 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 5 พ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 2 ส.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา สะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-621003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจ่ายไฟฟ้า Dynamic UPS ขนาด 1500kVA ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 1 ก.ค. 2563
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษา Software ระบบควบคุมการเข้า - ออกพื้นที่หวงห้าม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611027 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการในการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611026 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 1 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS11-611028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS11-611025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS11-611024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-611023 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานดูแลสวนและไม้ประดับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS10-611022 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 มี.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนและสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 12 มี.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ,ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบระบายอากาศ ณ อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2,3,4,5 และ South Corridor ส่วนขยาย ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 31 ก.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ไม่เกิน 75 ตัน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองและพื้นที่อาคารรอบนอก ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 31 ก.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ,ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติและระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 1,อาคารส่วนกลาง และอาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 3 เม.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดเก็บถาดรองรับกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 17 ก.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 4CS9-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านตรวจค้น รักษาความปลอดภัย และการจัดจราจร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 30 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 4CS4-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานด้านตรวจค้น รักษาความปลอดภัย และการจัดจราจร ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 2CS9-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 19 ก.ค. 2561
สัญญาจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบบันทึกเวลาทำงาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS12-6210009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 31 ต.ค. 2561
สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานภูมิภาค ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS12-620008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS12-610020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 6 ส.ค. 2561
บันทึข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ประดับตกแต่ง ดูแลรักษาต้นไม้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS12-610010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 29 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 มิ.ย. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ณ สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มหาชน) ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 14 ธ.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ณ สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบงาน E-Learning บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ Server ของระบบ MIS
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 17 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บและสำรองข้อมูล
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-620001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ประดับตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-610019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และกวาดบริเวณรอบนอกอาคาร ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 ต.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ณ สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มหาชน) ครั้งที่ 7
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS9-600006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 16 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 ก.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบข้อสนเทศเพื่อการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS12-610018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS12-610015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมเครือข่ายเพื่อรองรับระบบ Flight Information Display
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS11-610014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 30 มี.ค. 2561
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบหริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS11-610012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 16 ม.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ประดับตกแต่งดูแลรักษาต้นไม้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-610019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 28 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานนิติกรปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายนิติการ ฝ่ายนิติกรรมสัญญา และฝ่ายคดี
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-610017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 21 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-610016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 10 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS10-610013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 29 ม.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ณ สำนักงานใหญ่ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (มหาชน) ครั้งที่ 6
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS9-600006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 27 เม.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 15 มิ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-600006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาท่อ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดูแลและตัดหญ้าในพื้นที่ AIRSIDE และ LANDSIDE ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 10 เม.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการจัดเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจลและสเปรย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS4-611005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านจัดหาพัสดุ ส่วนพัสดุ ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS4-611003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 21 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่จัดเอกสารและให้บริการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS4-611002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 20 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบสถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 24 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 20 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานดูแลสวนและไม้ประดับ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS12-611019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 12 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาสายพานลำเลียงกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดออนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 12 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน งานอาคาร ส่วนแบบแผนและอาคาร ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 9 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ส่วนสนามบิน ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 9 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา ลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนและสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 26 มิ.ย. 2563
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 4 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติงานที่ ส่วนบัญชี ฝ่ายพาณิชย์ การเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมือง และส่วนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 16 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ,ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ,ระบบระบายอากาศและระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยนดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-611008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 9 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างดูแลเก็บวัชพืชคลองดิน พื้นที่เขต Landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 6CS9-601059 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 26 มิ.ย. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่ิท้ายสัญญาจ้างเอกชนปฏิบัติการและซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 4CS9-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 26 มิ.ย. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่ิท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 4CS9-590002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 24 เม.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 2CS9-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการดูแลและบำรุงรักษารบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และระบบโปรแกรมการออกรายงาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 15 พ.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างซ่อมบำรุงรัษาคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบจัดเก็บวิศวกรรม
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 26 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 2 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และงานกวาดบริเวณรอบนอกอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการจัดรถโดยสาร บริการรับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 18 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 24 ส.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ Server ของระบบ MIS
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 พ.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการดูแลและปรับปรุงรักษาระบบ Intarnet Web Portal
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-600013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 1 ส.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านเอกสารและให้บริการทั่วไป ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CS4-610007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 เม.ย. 2561
สัญญาจ้างจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารทางด้านบัญชีและการเงิน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-610005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 22 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 เม.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CS9-590002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 30 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานตรวจค้น รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 4CS4-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 23 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานตรวจค้น รักษาความปลอดภัย และจัดการจราจร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2558 เลขที่เอกสาร : 4CS4-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 17 เม.ย. 2558
สัญญาจ้างให้บริการรถเข็นกระเป๋าแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2558 เลขที่เอกสาร : 1CS9-580025 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 14 ส.ค. 2558
บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบินภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 15 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่ 7CS9-601013 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS9-601013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า DYNAMIC UPS เลขที่ 7CS4-601003 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CS4-601003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับแจ้งปัญหาข้อขัดข้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 1CS9-600007 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS9-600007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 21 มิ.ย. 2560
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรับ - ส่งพัสดุ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-610002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 26 ก.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกแฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1CS4-600004 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 23 มิ.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CS4-600004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 16 มิ.ย. 2560
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 21 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CS9-590002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 30 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-590010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (Exccutive Support System : ESS) และระบบห้องปฏิบัติการทางการจัดการสำหรับผู้บริหาร (Strategic Command Room : SCR) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และระบบโปรแกรมออกรายงา
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-590009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการควบคุม ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS9-580009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 18 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาระบบข้อสนเทศเพื่อการบริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 10 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและบำรุงรักษาท่อ , เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-581009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 21 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591021 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยช่าง ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบปรับอากาศ , บำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ , บำรุงรักษาระบบระบายอากาศ , บำรุงรักษาระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 , อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 5 และ South Cor
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591019 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างเมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกตรวจสอบและให้บริการ รวมถึงแก้ไขปัญหาฉุกเฉินระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591020 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 8 เม.ย. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-581012 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 5 เม.ย. 2559
สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 3
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 28 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591017 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 24 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591018 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 23 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ระยะที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CS4-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 21 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายในเขตหวงห้าม (Air Side) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 17 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่ภายนอกเขตหวงห้าม (Land Side) บริเวณอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 11 มี.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าในการซ่อมบำรุงรักษาและบริการระบบไฟฟ้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-581008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 25 ก.พ. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกให้บริการรถรับ - ส่ง ผู้โดยสารนอกเขตลานจอดท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591015 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 18 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการจัดเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจลและสเปรย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-591013 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดเก็บรถเข็นกระเป๋าและถาดรองรับกระเป๋า บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS4-581024 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 6 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกจัดเก็บถาดรองรับกระเป๋า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-591011 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 17 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างให้บริการรถเข็นกระเป๋าแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CS9-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2558