ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สัญญาจ้างงบลงทุน
งานจ้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำอ่อน (Softener Unit) จำนวน 1 ชุด ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ม.ค. 2564 ปี พ.ศ. : 2564 เลขที่เอกสาร : DCI12-640016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ม.ค. 2564
งานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บอุปกรณ์กู้ภัยอากาศยาน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECI10-640004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ธ.ค. 2563
งานติดตั้ง Platform อาคารปฏิบัติการ และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage Terminal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCI10-640033 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
งานติดตั้ง Platform อาคารปฏิบัติการ และระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระเปลี่ยนเที่ยวบิน (Transfer Baggage Terminal) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ธ.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : GCI10-640033 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ธ.ค. 2563
งานจ้างก่อสร้างลานจอดอุปกรณ์ภาคพื้น ด้านทิศเหนือ จำนวน 1 งาน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : ECI10-630009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ ... ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 5CI9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง อาคารสโมสรท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 14 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CI10-620005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้างลานจอดรถระยะยาว ด้านทิศใต้ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CI10-631005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 เม.ย. 2563
สัญญาจ้างปรับปรุงกันซึมชั้นดาดฟ้าแนว Corridor
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CI10-631004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ก.พ. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงขยายห้องโถง BUSGATE อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 25 ก.พ. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินบริเวณด้านข้างอาคาร AOB,ศาลาพักคอย จำนวน 2 จุด และหลังคาลานจอดรถยนต์โซน 6 และ 7 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CI10-631007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.พ. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างสถานีสูบระบายน้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 6CI9-581007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 12 มี.ค. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้างบันไดหนีไฟ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 1CI11-630001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ม.ค. 2563
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสาร บริเวณลานจอด ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI11-631002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 15 พ.ย. 2562
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศทางเดินชั้น 2 อาคารจอดรถ 7 ชั้น ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI11-621008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 30 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีแดงมายังอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 25 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-631003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 22 พ.ย. 2562
สัญญาจ้างต่อเติม Busgate บริเวณอาคารเทียบเครื่องบิน หมายเลข 5 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 29 ส.ค. 2562
สัญญาจ้างปรับปรุงขยายห้องโถง BUSGATE อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 และแนวทางเดิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงบำบัดน้ำเสีย เฟสที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 27 มี.ค. 2562
สัญญาจ้างเปลี่ยนท่อน้ำประปา พร้อมอุปกรณ์จากสถานีจ่ายน้ำประปา 1 ถึง ช่องทาง 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 ก.พ. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าบริเวณหลุมจอดอากาศยาน
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-611005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 9 ก.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่4
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 4CI9-560001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2555 วันที่สัญญา : 16 ม.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 4CI6-530006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2553 วันที่สัญญา : 23 พ.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ : แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 2CI9-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 30 ส.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างพัฒนาระบบ Intranet Web Portal ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CI9-580007 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 8 พ.ย. 2562
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารสานงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารเสริมสร้างพลานามัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CI10-620003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 26 เม.ย. 2562
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CI10-620002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 ม.ค. 2562
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสโมสรท่าอากาศยานสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CI10-620001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 4 ม.ค. 2562
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 1CI4-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 10 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างสำรวจประเมินเสถียรภาพของโครงสร้างรองรับอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลาดจอด ATTA ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CI11-611006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 27 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างขยายรั้วแนวกั้นระหว่าง Airside กับ Landside ด้านทิศใต้
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 19 พ.ย. 2561
สัญญาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 400 kVA สายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาท่าอากาศยาน 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CI10-621001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 ต.ค. 2561
สัญญาจ้างปรับปรุงเปลี่ยน Busduct North Corridor พร้อมอุปกรณ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 24 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CI10-611004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 25 มิ.ย. 2561
สัญญาจ้างปรับปรุงคลินิกสำนักแพทย์ ชั้น 1 อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CI10-611003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 24 พ.ค. 2561
สัญญาจ้างปรับปรุง Supply pillar หลุมจอด 61-68 และ 101-108 พร้อมปรับปรุงระบบควบคุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CI10-611002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2561 วันที่สัญญา : 7 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างติดตั้งราวกันตกภายในอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 7CI9-581003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2557 วันที่สัญญา : 27 มิ.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CI4-580001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2557 วันที่สัญญา : 7 ก.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ตรั้งที่ 8
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 4CI9-550001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2555 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 4CI9-560001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2555 วันที่สัญญา : 16 ก.พ. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 4CI9-550001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2555 วันที่สัญญา : 30 ม.ค. 2561
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดตระเวณและรั้วเขต Airside ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 3CI9-600002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 24 ส.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้ง IT Infrastructure Consolidination ของศูนย์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CI9-610003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2561
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างพัฒนาติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อบริหารทรัพยากรองค์กร และระบบรวบรวมข้อมูลรายได้ ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2561 เลขที่เอกสาร : 1CI4-610004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ก.ย. 2561
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารผู้โดยสาร Pier 2,3 และ 4
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CI9-611001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 5 ต.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงท่อน้ำประปา,ท่อน้ำเสีย และเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 4 ต.ค. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการผู้โดยสาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร2, Pier 5 และ South Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CI4-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 1 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ : กรณีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 5CI9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 9 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดตระเวนพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงรั้วเขต Airside ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 5CI9-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2560
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ครั้งที่ 2
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 4CI6-530006 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2553 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 3CI9-600004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 23 มิ.ย. 2563
สัญญาจ้างจ้างซ่อมบำรุงทางวิ่งและทางขับ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 3CI9-600003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 3CI9-600001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายชั้น 2 อาคารสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CI9-610002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 27 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างก่อสร้างทางลาดหน้าอาคารสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CI9-610001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 19 ต.ค. 2560
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CI9-600003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2560
สัญญาซื้อขายรถดับเพลิงอาคาร
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 1CP9-600016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 19 ก.ย. 2560
สัญญาจ้างเปลี่ยนโดมไฟอะครีลิค บริเวณทางเดินขาเข้า อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2,3 และ 4 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 19 พ.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ตรั้งที่ 4
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 23 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CI9-550001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2555 วันที่สัญญา : 11 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กรมสรรพากร ชั้น 3 หลังจุดตรวจค้น อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 11 มิ.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2562 เลขที่เอกสาร : 7CI10-631001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2562 วันที่สัญญา : 11 มิ.ย. 2563
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการผู้โดยสารบริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 , Pier 5 และ South Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เลขที่ 7CI4-590001 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ครั้งที่ 1
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 ปี พ.ศ. : 2560 เลขที่เอกสาร : 7CI4-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2560 วันที่สัญญา : 1 ส.ค. 2560
สัญญาจ้างเปลี่ยนโดมไฟอะครีลิค บริเวณทางเดินเข้า อาคารสะพานเทียบเครื่องบินที่ 2, 3 และ 4 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 19 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-590004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 13 พ.ค. 2559
บันทึกกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 3CI9-580004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 12 พ.ค. 2559
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปา , ท่อน้ำเสีย และเครื่องจักรอุปกรณ์ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 26 เม.ย. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CL9-560003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 22 มี.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องผู้โดยสารเปลี่ยน / ถ่ายลำ Transit / Transfer ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-581016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 18 มี.ค. 2559
สัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-590003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 23 ก.พ. 2559
สัญญาจ้างต่อเติมอาคารห้องศูนย์รับ - ส่งข่าว ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591003 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 27 ม.ค. 2559
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-590002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 14 ม.ค. 2559
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณ 2553 - 2557)
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CI9-550001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 16 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงสำนักงานฝ่ายคดี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-591002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 3 ธ.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการผู้โดยสาร บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 , Pire 5 และ South Corridor ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI4-590001 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 12 ต.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารบริเวณโรงไฟฟ้าเก่า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นโรงเก็บพัสดุ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 1CI9-580010 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2558
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงลิฟต์ บันไดเลื่อนและทางเลื่อน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI4-580002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 3 ก.ย. 2558
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ืปฏิบัติการ ท่าอากาศยานดอนเมืองและจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-581014 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานีไฟฟ้า บริษัท ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 7CI9-580004 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงRunway Strip Runway End Safety Area (RESA) และทางขับขนาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CI9-580002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 10 ส.ค. 2558
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจอาคาร (Housing Survey) บริเวณพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 4CI9-560002 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2558 วันที่สัญญา : 24 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
ปี พ.ศ. : 2559 เลขที่เอกสาร : 3CI9-580005 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 16 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
เลขที่เอกสาร : 1CI9-580008 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2558
สัญญาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณสำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบห้องสมุด-สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน
Display Date : 21 พ.ย. 2560 เลขที่เอกสาร : 1CI9-580009 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2559 วันที่สัญญา : 13 ก.ค. 2558