ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
จ้างซ่อมเเซมอาคารร้านอาหารเดิมเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000175 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 5 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000159 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ส.ค. 2563