ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
จ้างเหมาเอกชนกำจัดปลวก หนู และแมลง ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000430 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ต.ค. 2563
ขอซื้อเครื่องปั๊มลมไฟฟ้า พร้อมหัวเติมลม จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000104 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ต.ค. 2563
จ้างจัดเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ที่ผู้โดยสารลืมทิ้งไว้ ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : หมายเลข FIH12-631011 เนื่องจากเปลี่ยนไปทำใบสั่งจ้างแทน ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอะไหล่ สำหรับหม้อน้ำระบายความร้อนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตภัณฑ์ CATTERPILAR รุ่น 3412 ขนาด 725 kVA บริเวณสถานีโรงสูบน้ำฝั่งตะวันตก
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000260 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ต.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (NAS: Network Attach Storage)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000262 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ต.ค. 2563
เช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อใช้เป็นพื้นที่พักรอผู้โดยสารต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคปอดอักเสบ (ชั่วคราว) ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000112 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2563
จัดซื้อยาจำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000246 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2563
จัดซื้อยาจำนวน 1 รายการ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000246 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2563
งานจัดซื้อของที่ระลึก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (New Normal Set)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000257 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ต.ค. 2563
งานจัดซื้อของที่ระลึก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (New Normal Set)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000257 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ต.ค. 2563
เช่าสัญญาณ Air Situation Display (ASD) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3050000145 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
งานเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับ 9 ระยะเวลา 4 เดือน (1 ธ.ค.63 - 31 มี.ค.64)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 7 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000110 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 7 ต.ค. 2563
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000417 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
งานจ้างซ่อมเครื่อง Carry on Baggage X-Ray ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3020000142 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
งานจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000105 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
งานปรับปรุงเคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ต.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000111 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ต.ค. 2563
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 6 เดือน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000108 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
51919900010054
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000109 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2563
งานซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000263 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จัดทำแผ่นอะคริลิคป้องกันละอองฝอย ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และเคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 22 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000231 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 22 ก.ย. 2563
งานจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ สำหรับเครื่องพิมพ์ EPSON AL-M320DN และ AL-M320 DN เพื่อใช้งาน ณ ฝอต.ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000028 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ส.ค. 2563
เช่าใช้งานอุปกรณ์ PC Terminal จำนวน 4 เครื่อง (ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64) ณ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 29 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3050000144 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 29 ก.ย. 2563
จุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000244 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จุลสารภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 30 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000244 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 30 ก.ย. 2563
จัดซื้ออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000265 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ก.ย. 2563
Decontamimation Pool
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000242 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
งานซักรีดเครื่องนอนพนักงานเวรอำนวยการ ทภก.(04)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000094 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จัดจ้างทำสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ (BSE)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000235 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ก.ย. 2563
งานจ้างตรวจและตัดข่าวประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000232 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ก.ย. 2563
จัดจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ฝปข.ทภก. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000093 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จ้างจัดงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000099 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
เช่าวิทยุสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน (A/G MOBILE RADIO FOR DESKTOP) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000097 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
เช่าวิทยุสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบิน (A/G MOBILE RADIO FOR DESKTOP) ระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.63- 30 ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000097 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จ้างซักเครื่องนอนห้องกักกันผู้โดยสาร ทภก. ประจำเดือน ต.ค.63 ถึง ก.ย.64
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000096 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จัดจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ฝทอ.ทภก. ปีงบ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000095 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
ถุงมือดับเพลิง 45 คู่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000250 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
ถุงมือดับเพลิง 45 คู่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000250 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
จัดจ้างทำบัตรสมาชิกจอดรถ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000215 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2563
ขอจัดซื้อถุงซิปล็อคและถุงพลาสติกแบบต่างๆ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 9 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000227 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 9 ก.ย. 2563
จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชในที่ดินของ ทอท.ทิศตะวันออกของโฉนดเลขที่ 15 เขต อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000179 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2563
จ้างตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชในที่ดินของ ทอท.ทิศตะวันออกของโฉนดเลขที่ 15 เขต อบต.ศีรษะจรเข้น้อย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000179 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2563
งานซื้อชุด Sensor สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 23 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000421 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 23 ก.ย. 2563
งานซื้อน้ำยาล้างคราบล้อเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000252 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2563
งานซื้อน้ำยาล้างคราบล้อเครื่องบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000252 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ก.ย. 2563
งานจัดซื้ออะไหล่ชุดสร้างสัญญาณภาพ (Graphic Display Unit : GDU) เพื่อใช้งานกับระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 20 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000249 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
งานจัดซื้ออะไหล่ชุดสร้างสัญญาณภาพ (Graphic Display Unit : GDU) เพื่อใช้งานกับระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 20 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000249 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000092 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
ขอจัดจ้างซ่อมชุด Sensor วัดความฝืดและสายพานส่งกำลัง รถวัดความฝืด VOLVO XC60 (VTSP-39)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000082 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ก.ย. 2563
จ้างหุ้มเบาะโซฟาและหมอนอิง ภายในห้องรับรองพิเศษ (VIP) จำนวน 4 รายการ รวม 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000230 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ก.ย. 2563
งานจ้างจัดเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนพร้อมเครื่องดื่ม ในงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ทหญ. วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000228 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้าง ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 8 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000256 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 8 ก.ย. 2563
งานซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าสนามบิน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000054 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2563
จัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติแบบฝาหน้า ขนาดบรรจุถังซัก 9 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000047 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ส.ค. 2563
จัดซื้อไมโครเวฟ ขนาด 20 - 25 ลิตร ณ ทหญ. จำนวน 1 เครื่อง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 24 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000045 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 24 ส.ค. 2563
จัดจ้างทำรางเหล็กกล่องรองล้อ Carousel สำหรับ Make-Up Unit (MU) อาคาร TBT ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000218 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ย. 2563
งานจ้างซ่อมแซมถังไฟชั้นบน บริเวณทางขับสาย E13 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 16 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000219 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 16 ก.ย. 2563
งานซื้อเครื่องใช้สำนักงาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3040000160 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ส.ค. 2563
ขอจัดจ้างทำความสะอาดพื้นที่ห้องระบบเครื่องกล ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000223 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ก.ย. 2563
งานรื้อย้ายพร้อมซ่อมแซมเคาน์เตอร์ด่านดวบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000236 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2563
จ้างลอกท่อระบายน้ำทิ้งในที่ดินของ ทอท.โฉนดเลขที่ 785 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000216 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2563
งานจัดจ้างตัดหญ้าบริเวณพื้นที่อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT 1)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000217 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ก.ย. 2563
จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000075 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2563
จัดซื้อหน้ากากอนามัย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 3 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000073 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 3 ก.ย. 2563
งานซื้อเครื่องสูบน้ำเข้าระบบถังกรองแรงดัน จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 31 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000056 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 31 ส.ค. 2563
จัดจ้างซ่อมปั๊มน้ำรถดับเพลิงอากาศยาน 3 ยี่ห้อ OSHKOSH รุ่น T2500
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 28 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000058 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 28 ส.ค. 2563
งานจ้างทำกระเป๋าอเนกประสงค์เพื่อใช้ในงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงานของ ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 2 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000059 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 2 ก.ย. 2563
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000052 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
ซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนและลิฟต์ ยี่ห้อ Thyssen krupp
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 1 ก.ย. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000053 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 1 ก.ย. 2563
ขอซื้ออะไหล่ซ่อมแซมสายพานขาออก Take Away หมายเลข 4
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000226 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ส.ค. 2563
จัดจ้างทำแผนที่พิกัด (Grid Map) สำหรับแผนฉุกเฉินของ ทชร.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000234 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
งานจ้างย้ายตู้ควบคุม Override Switch ระบบ Access Control ห้อง Data Center อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000349 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
งานจ้างปรับปรุงห้องละหมาดชาย-หญิง
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000051 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
งานจ้างตัดแต่งและโค่น พร้อมขนย้าย ต้นไม้บริเวณบ้านพักสวัสดิการพนักงาน ทภก.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000050 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานมีลิ้นชักข้างเดียวและเก้าอี้โครงเหล็กหมุนได้รอบตัวมี5ล้อปรับระดับได้มีเท้าแขนพนักพิงต่ำหุ้มหนังเทียม
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000247 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
ซื้อโต๊ะทำงานมีลิ้นชักข้างเดียวและเก้าอี้โครงเหล็กหมุนได้รอบตัวมี5ล้อปรับระดับได้มีเท้าแขนพนักพิงต่ำหุ้มหนังเทียม
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000247 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
จัดจ้างนักศึกษาแจกแบบสอบถามตามโครงการประเมินผลด้านการให้บริการ ของ ทชร. ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000233 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
ขอจ้างตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 26 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000229 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 26 ส.ค. 2563
งานจ้างซ่อมกล้องระบบ video conference ห้องประชุม ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 27 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000049 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 27 ส.ค. 2563
จ้างติดตั้งปั๊มน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์พ่นละอองน้ำสำหรับลดฝุ่นละออง pm 2.5 ณ ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 20 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000220 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 20 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบป้องกันฟ้าผ่า เสาไฟส่องสว่าง ลายจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000044 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ส.ค. 2563
ขอจ้างซักเก้าอี้ โซฟา พรม ผ้าม่าน ภายในห้องรับรองพิเศษ (VIP) ทสภ.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000180 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000194 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานจ้างผลิตน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสนับสนุนแผนฉุกเฉินสภาวะวิกฤติ Covid -19
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 18 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000178 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 18 ส.ค. 2563
ซื้อฟิลเตอร์เครื่องส่งลมเย็น
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000040 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
จ้างพิมพ์ซองสีขาวตรา ทอท.(คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 25 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000038 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 25 ส.ค. 2563
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงการใช้งานห้องรับรองพิเศษ(VIP)และห้องประชุม จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4020000243 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2563
งานซ่อมแซมชุดเติมอากาศในน้ำ แบบทุ่นลอย (Jet Aerator) ของระบบบำบัดน้ำเสียของ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 21 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000224 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 21 ส.ค. 2563
รหัสงบประมาณ A631010150A012
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 19 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000029 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 19 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำประปา ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000191 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 ส.ค. 2563
จ้างรื้อย้ายและติดตั้งประตูและผนังกระจกอลูมิเนียม บริเวณ Control Post 1 ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 13 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000190 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 13 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 14 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000209 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 14 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำหลังคา อาคารผู้โดยสาร ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000158 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายกล่องไฟบอกทิศทางภายในอาคารผู้โดยสาร ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 11 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000186 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 11 ส.ค. 2563
ขอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษขนาด A4) (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 10 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4040000016 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 10 ส.ค. 2563
จ้างเก็บ ขนย้าย ทำลายของเหลว เจล สเปรย์ ณ ทดม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 15 ก.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 3010000162 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 15 ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเเซมอาคารร้านอาหารเดิมเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทชม.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 5 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000175 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 5 ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น (AHU)
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ
Display Date : 4 ส.ค. 2563 ปี พ.ศ. : 2563 เลขที่เอกสาร : 4030000159 ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563 วันที่สัญญา : 4 ส.ค. 2563