ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ความเป็นมา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีนโยบายสำคัญที่จะให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงได้กำหนดให้ส่วนหนึ่งของห้องสมุดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท. โดยเปิดดำเนินการในวันที่ 21 ธันวาคม พ..ศ. 2550 โดยมีพลเอก สพรั่ง  กัลยาณมิตร ประธานกรรมการ ทอท.  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ ทอท.                                                     

ปัจจุบันตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน “ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทอท.” เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ