ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ทอท.

 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ทอท. ประกอบด้วย

1. รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานทรัพยากรบุคคลและอำนวยการ)                         ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานกฎหมาย                                                     กรรมการ

3. ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน                                                            กรรมการและเลขานุการ

4. ผู้อำนวยการส่วนระเบียบองค์กร ฝ่ายนิติการ                                                           กรรมการ

5. ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน                  กรรมการ