ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นางสาว จอมใจ ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยาการท่าอากาศยาน

                                                                                                                     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1286

 

นางสาว สุจิตา บุญชื่น

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส 5 

ส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยการท่าอากาศยาน

                                                                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1286

 

นาย สุทธิพงษ์ ธีระไวทยะ

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส 5 

ส่วนสารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สถาบันวิทยการท่าอากาศยาน

                                                                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1286