ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบ

นางสาว จอมใจ ศรีสวัสดิ์

ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายพัฒนาวิทยาการและนวัตกรรม

                                                                                                                     หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1286

 

นางสาว สุจิตา บุญชื่น

เจ้าหน้าที่บริหาร7 

ส่วนพัฒนาสื่อดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาวิทยาการและนวัตกรรม

                                                                                                                   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1286