ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560