ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก > Site Map
Site Map
 • 1. หน้าแรก
 • 2. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  • 2.1 ขั้นตอนการให้บริการ
  • 2.2 คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ ทอท.
  • 2.3 ความเป็นมา
  • 2.4 ผู้รับผิดชอบ
  • 2.5 ราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2560
  • 2.6 สถานที่ตั้ง
  • 2.7 เวลาทำการ
 • 3. ดัชนีรวม
  • 3.1 ดัชนีรวมมาตรา 7 และมาตรา 9
 • 4. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  • 4.1 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
  • 4.2 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
  • 4.3 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  • 4.4 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 • 5. ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  • 5.1 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  • 5.2 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
  • 5.3 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  • 5.4 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  • 5.5 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ทีได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
  • 5.6 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  • 5.7 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบบรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  • 5.8 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 • 6. สัญญาอื่นๆ
  • 6.1 สัญญาซื้อ
  • 6.2 สัญญาเช่า
  • 6.3 สัญญาทั่วไป
  • 6.4 สัญญาเหมาบริการ
  • 6.5 สัญญาจ้างงบลงทุน
  • 6.6 ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
 • 7. สาระน่ารู้
  • 7.1 คู่มือการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้ารัฐ
  • 7.2 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบ
  • 7.3 สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 7.4 ประมวลมติ ครม. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 7.5 คู่มือผู้บริหารการปฎิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 7.6 คู่มือการปฎิบัติงานในการใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาของราชการ พ.ศ. 2540
 • 8. ข้อมูลประชาสัมพันธ์
  • 8.1 คู่มือประชาชนในการรับรู้ข้อมูลตาม พ.ร.บ
  • 8.2 การอุทธรณ์
  • 8.3 การร้องเรียน
  • 8.4 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • 9. สำหรับประชาชน
  • 9.1 สิทธิร้องเรียน
  • 9.2 สิทธิรับรู้
  • 9.3 กฎหมายของ ทอท. ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 • 10. สาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมาย
  • 10.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนตรวจสอบ
  • 10.2 คู่มือการปฎิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้ารัฐ
  • 10.3 สิทธิรับรู้ข่าวสารของประชาชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 10.4 ประมวลมติ ครม. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่วสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 10.5 คู่มือผู้บริหารการปฎิบัติงาน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  • 10.6 คู่มือการปฎิบัติงานในการใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540