ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 32,500
กุมภาพันธ์ 12,013
มีนาคม 16,912
เมษายน 19,213
พฤษภาคม 19,407
มิถุนายน 28,837
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 11,298
สิงหาคม 14,938
กันยายน 28,027
ตุลาคม 7,233
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0