ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 3,896
กุมภาพันธ์ 2,894
มีนาคม 3,504
เมษายน 7,135
พฤษภาคม 3,514
มิถุนายน 5,029
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 3,831
สิงหาคม 9,262
กันยายน 8,430
ตุลาคม 6,978
พฤศจิกายน 5,590
ธันวาคม 7,332