ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 12,322
กุมภาพันธ์ 9,741
มีนาคม 7,831
เมษายน 13,753
พฤษภาคม 6,597
มิถุนายน 9,515
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 12,832
สิงหาคม 23,518
กันยายน 6,744
ตุลาคม 6,821
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0