ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 12,322
กุมภาพันธ์ 9,741
มีนาคม 7,831
เมษายน 13,753
พฤษภาคม 6,597
มิถุนายน 9,515
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 12,832
สิงหาคม 6,243
กันยายน 0
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0