ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 3,896
กุมภาพันธ์ 2,894
มีนาคม 3,504
เมษายน 7,135
พฤษภาคม 3,514
มิถุนายน 5,029
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 3,831
สิงหาคม 9,262
กันยายน 4,159
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0