ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 32,500
กุมภาพันธ์ 12,013
มีนาคม 16,912
เมษายน 19,213
พฤษภาคม 19,407
มิถุนายน 28,837
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 11,298
สิงหาคม 1,695
กันยายน 0
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0