หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ (Hand Held Metal Detector : HHMD) ด้วยวิธีประกวดราคาอ่ิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนจัดงานพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออะไหล่สำหรับบำรุงรักษาลิฟต์ KONE คงคลัง ด้วยวิธีประกวดาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ส.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ช่างซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายสนามบินและอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 14 ส.ค. 2562
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง (รถตู้) จำนวน 2 คัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 8 ส.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อพร้อมเปลี่ยน Canopy สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟสนามบิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ส.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบระบายอากาศ และระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ส.ค. 2562