หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อค่าสมาชิกโปรแกรมระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายอากาศรวม (Master Antenna Television System (MATV)) สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา, ทดสอบการทำงานและตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ Exit Sign และ Emergency Light Guard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
จ้างทำป้ายกล่องไฟบอกทิศทางภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่้องานจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงโฟม AFFF3 % ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
จ้างปรับปรุงระบบควบคุมแสงสว่างลานจอดอากาศยาน (Lighting Control System)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาเคมีล้างคราบน้ำมัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 100 และ 60 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์ระบบควบคุม และอุปกรณ์ท่อ รวมจำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานบำรุงรักษารั้ว AIRSIDE AND LANDSIDE และรั้วรอบกลุ่มอาคาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคาจ้างงานจ้างติดตั้งโคมไฟฟ้า Flood Light และโคมไฟถนน LED บริเวณอาคารดับเพลิง 1 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประดวกราคาอิเล็กทรอรนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ก.ค. 2561