หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำรองระบบไฟฟ้า(UPS) ณ สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ป้อนข้อมูลการบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาบ่อบาดาล จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 เม.ย. 2561
จ้างเอกชนให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง Supply Pillar หลุมจอด 61-68 และ 101-108 พร้อมปรับปรุงระบบควบคุม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 เม.ย. 2561
งานจ้างล้างทำความสะอาดพื้นถนนชานชาลาอาคารผู้โดยสาร Landside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 10 เม.ย. 2561