หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างทำความสะอาดอาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและพื้นที่โดยรอบอาคารบริเวณด้านหลังศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จำนวน 5 อาคาร (ของนางละมัย กาวิเศษ, นางสาวสุดา พันชั่ง, นายวิสุทธิ์ รัตนพักตร์ และนายมานพ รัตนพักตร์) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จำนวน 1 อาคาร (ของนางสาวสุรางคณา รัตนพักตร์) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จำนวน 1 อาคาร (ของนางละมิตร โต๊ะพ่อ และนายอุเส็น โต๊ะพ่อ) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จำนวน 2 อาคาร (ของนางอ้า ทองย้อย และนายสมยศ ทองย้อย) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จำนวน 2 อาคาร (ของนายสรรชัย หลาวหล้าง, นางสาวทิพย์วรรณ์ หลาวหล้าง, นางสาวณัชชา หลาวหล้าง และ นายมะหมาด หลาวหล้าง) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ตตามมติคณะกรรมการฯ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ (Battery Monitoring System, BMS) พร้อมระบบแจ้งเตือน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 2 มิ.ย. 2565
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 22 มิ.ย. 2565
งานปรับปรุงสถานีกู้ภัยทางทะเล จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดผนังกระจกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ตและอาคารสำนักงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 27 มิ.ย. 2565