หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าเพิ่มเติม ทางขึ้น-ลง (Existing Ramp) บริเวณอุโมงค์ อาคาร Sat-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 มิ.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCP11-670343
วันที่ทำสัญญา : 6 มิ.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : AMPLO ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6206000
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 5 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงด้านนอกอาคาร MAIN TERMINAL, AOB และ AIMS ณ ทสภ. (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 มิ.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670376
วันที่ทำสัญญา : 18 มิ.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2810676
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670097
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7639800
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จัดซื้อสิทธิการเป็นสมาชิก Line Official Account สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670104
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูนิคอร์น เอเจนซี่ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2701750
วันเริ่มต้นสัญญา : 31 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จ้างบริษัทผู้ให้บริการจัดการเดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACH11-670098
วันที่ทำสัญญา : 28 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : PROUD HOLIDAY CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9043980
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 มิ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานเช่ารถยนต์อเนกประสงค์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACL11-670095
วันที่ทำสัญญา : 16 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 448158.84
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Scan Gun และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCP11-670297
วันที่ทำสัญญา : 17 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : KS 1689 CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2311093
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงกับโครงสร้างและฝ้าเพดานภายใน อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670317
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : C.C. CONTENT COMMERCIAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8913100
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างทำความสะอาดโครงสร้างหลังคา่ภายในอาคาร Main Terminal ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670313
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : C.C. CONTENT COMMERCIAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4354900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670308
วันที่ทำสัญญา : 13 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 72369450
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 พ.ค. 2570
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567