หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
ซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายระบบรับรู้รายได้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยของ ทอท. (AOT Revenue Recognition Network : AOT RR Network)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : ACP11-650117
วันที่ทำสัญญา : 15 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8667000
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 พ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานเช่าเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารระบบ Trunked Radio System ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 พ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000782
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คอมนิกส์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 141240
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
เช่ารถยนต์นั่งสำหรับผู้บริหาร 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 พ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : FCL11-650107
วันที่ทำสัญญา : 19 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1380300
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2570
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลอุปกรณ์บริหารจัดการและป้องกันรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มี.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ACS11-650093
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 35096000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2565
เลขที่สัญญา : GCP11-650242
วันที่ทำสัญญา : 25 เม.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : CHOKPAISAN THAILAND CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2495454
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มี.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ACS11-650079
วันที่ทำสัญญา : 24 มี.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โค้ดสวีท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4911300
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานซื้อสิทธิการเป็นสมาชิก Line Official Account สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มี.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ACP11-650092
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เดนท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2624496
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มี.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ACP11-650083
วันที่ทำสัญญา : 29 มี.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โค้ดสวีท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4652327.9
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 มี.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 มี.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ACP11-650082
วันที่ทำสัญญา : 18 มี.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7364767.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างเอกชนดำเนินการสำรวจภาคสนาม โครงการ AOT Satisfaction Survey ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : DCH2-650035
วันที่ทำสัญญา : 21 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นาย วิโรจน์ ภู่ต้อง
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 572800
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ม.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565