หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
งานเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ACL11-650055
วันที่ทำสัญญา : 20 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : TRUE MOVE H UNIVERSAL COMMUNICATION CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 40361256
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.พ. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อของที่ระลึก ทอท.ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACP11-650039
วันที่ทำสัญญา : 27 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม เอลิเฟนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 145520
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 26 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อของที่ระลึก ทอท.ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACP11-650038
วันที่ทำสัญญา : 28 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ฮอพบอน จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 543560
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อของที่ระลึก ทอท.ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACP11-650037
วันที่ทำสัญญา : 29 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3617670
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : GCP11-650121
วันที่ทำสัญญา : 28 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : S.SONGSROEM GROUP CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2619360
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบบันทึกเวลาทำงาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACS11-650050
วันที่ทำสัญญา : 23 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ธิงค์พอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2153400.08
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เข่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู
ผู้บันทึก : System
Display Date : 3 พ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACL11-650011
วันที่ทำสัญญา : 3 พ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5147812.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 พ.ย. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Integrated Flight Information Management System : iFIMS)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACP11-650041
วันที่ทำสัญญา : 22 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สงขลา ฟินิชชิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 38841000
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาจ้างเหมาให้บริการจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามจุดคัดกรองผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : FCS11-650031
วันที่ทำสัญญา : 23 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เค.เอช.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 15,106,260.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบนำจอดเครื่องบิน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 พ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : DCS11-650014
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท นีโอเทรด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3420702.33
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564