หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงประกาศอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670188
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พรีโมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 729954
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้ง Pressure Gauge และอุปกรณ์ภายในตู้ RMU Flusarc 36 ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCP11-670029
วันที่ทำสัญญา : 15 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2485610
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ม.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 มิ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างซ่อมบำรุง (Overhaul) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 1 - 4 ยี่ห้อ Carrier ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCI11-670047
วันที่ทำสัญญา : 24 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 19133740
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ม.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ส.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACL11-670047
วันที่ทำสัญญา : 25 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 42368533.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACL11-670058
วันที่ทำสัญญา : 30 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13101936
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCH11-670008
วันที่ทำสัญญา : 16 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 586092.50
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2569
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ย. 2566
เลขที่สัญญา : ACS11-660165
วันที่ทำสัญญา : 27 ก.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กิจการค้าร่วมล็อกซเล่ย์-โปร อินไซด์ คอนโซเตียม
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 349669944.87
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบตรวจจับผู้บุกรุก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ธ.ค. 2566
เลขที่สัญญา : ACS11-670033
วันที่ทำสัญญา : 28 ธ.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินสแตนท์เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 37999992.84
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างจัดโครงการเดิน - วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACH11-670050
วันที่ทำสัญญา : 5 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : C.A.INFO MEDIA CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10860500
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 ม.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) และระบบรวบรวมข้อมูลรายได้ (Revenue Information Collection: RIC)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ก.ย. 2566
เลขที่สัญญา : ACS11-660157
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอวิเดน ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 337627800
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ต.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 18
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566