หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อพร้อมติดตั้งสื่อแสดงภาพ ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงราย จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ECP10-670064
วันที่ทำสัญญา : 27 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พอยท์ ไอที คอนซัลทิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 992211
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
สัญญาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ บริเวณ PIER 2, 3 และ 4 ชั้น 2 ทดม. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : FCH10-670138
วันที่ทำสัญญา : 21 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คันธมาทน์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 610,000.25 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
ขออนุมัติโครงการ " Customer Delight : การบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น"
ผู้บันทึก : System
Display Date : 3 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCH10-670299
วันที่ทำสัญญา : 3 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : BRISKISH CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2273750
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า (Passport Control) ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCP10-670291
วันที่ทำสัญญา : 15 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SIAM INTER AIR SUPPLY CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 45132600
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 6 พ.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : CCP10-670066
วันที่ทำสัญญา : 9 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 898404
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสีย บ่อรับน้ำเสียบ่อที่ ๒๐ พร้อมอุปกรณ์ระบบท่อ และอุปกรณ์ระบบควบคุม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCP10-670288
วันที่ทำสัญญา : 9 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : MULTIPHASE CORPORATION CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1872500
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จ้างเหมาเอกชนกำจัดปลวก หนู และแมลง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 มี.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCS10-670078
วันที่ทำสัญญา : 18 มี.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอสที เคมีคอล เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 849999.87
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS)และระบบเสียงประกาศอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ ทภก. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 มี.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DS10-670089
วันที่ทำสัญญา : 26 มี.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ซีสเต็ม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4066000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2570
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานเช่ารถบรรทุกเล็ก 4 ประตู ไม่มีหลังคา 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : DCL10-670102
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1559995.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2572
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 7 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 มี.ค. 2567
เลขที่สัญญา : CCP10-670051
วันที่ทำสัญญา : 19 มี.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คูลชอป แอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 696570
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567