หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจัดซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าสนามบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : DCP10-650018
วันที่ทำสัญญา : 13 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ENTERTAINMENT SOLUTIONSASIA CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 562385.85
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง ทอท. ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : ACH10-650049
วันที่ทำสัญญา : 24 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มีนบุรี การแพทย์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4631748
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างปรับปรุงอาคารคลังสินค้าที่ 4 พื้นที่เขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : GCI10-650135
วันที่ทำสัญญา : 20 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : NGAMWONGWAN CONSTRUCTION CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 24028990
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ก.พ. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 13 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานรื้อและติดตั้งท่อดับเพลิงพร้อมหัวสปริงเกอร์ใหม่ อาคารผู้ดดยสารระหว่างประเทศ บริเวณช่องทาง 2
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : DCH10-650013
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พลาญชัย อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 489990
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาด อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : DCS12-650016
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ต อินเตอร์เคมีคอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 19645200
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มิ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานทาสีตีเส้นเครื่องหมายจรจาจรทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 พ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : DCH10-650011
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SRITRA LIMITED PARTNERSHIP
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9405826.26
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 พ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ซื้อวัสดุสำหรับงานทาสีจราจร ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : GCP10-650110
วันที่ทำสัญญา : 5 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SRITRA LIMITED PARTNERSHIP
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 680520
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 ม.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจัดซื้อบัตร Contactless Smart Card
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : GCP10-650133
วันที่ทำสัญญา : 17 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : POS - CARD SOLUTION CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 695500
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 มี.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายสายสัญญาณสำหรับห้องพักคอยผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ม.ค. 2565
เลขที่สัญญา : GCH10-650108
วันที่ทำสัญญา : 11 ม.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : BOWORNCHAI ENGINEERING CO.,LTD
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3466800
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างดูแล และบำรุงรักษาชุดควบคุมระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 พ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : DCS10-650012
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ซีสเต็ม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1155600
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564