หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จัดเช่ารถตู้ 1 คัน ณ ทดม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : FCL10-670088
วันที่ทำสัญญา : 15 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1572900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2572
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
การรับประกันผลงาน : ไม่มี
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบไฟสนามบินและไฟส่องลานจอดอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : DCP10-670055
วันที่ทำสัญญา : 5 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โอดีเอส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1455000
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 พ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานที่ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี (1 ก.พ.67-1 ก.พ.70)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCS10-670043
วันที่ทำสัญญา : 22 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8284094.14
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.พ. 2570
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
สัญญาเช่ารถกระบะ 4 ประตู สซบ.ฝสอ.ทดม. จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : FCL10-670074
วันที่ทำสัญญา : 22 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ดับบลิวพีเอ ออโต้ เซลล์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 751,140.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2572
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจัดซื้อล้อยางทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานบนพื้นผิวทางวิ่ง ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : GCP10-670157
วันที่ทำสัญญา : 16 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เคเอ็มซี โซลูชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 882215
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 พ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จ้างดำเนินงานจัดนิทรรศการ สื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำหรับงาน The Route Development for Asia 2024
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : ACH10-670061
วันที่ทำสัญญา : 16 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3832365.5
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 มี.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบระบายน้ำสนามบิน ที่โรงสูบน้ำสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : GCH10-670177
วันที่ทำสัญญา : 15 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : WPIL (THAILAND) CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1080700
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 เม.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
สัญญาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 ชุด
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 6 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : FCP10-670062
วันที่ทำสัญญา : 6 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.เอส.แอร์ สยาม จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8,988,000.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานเช่ารถกระบะ 4 ประตู จำนวน 2 คัน (สสภ.ฝสอ.ทดม.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : FCL10-670076
วันที่ทำสัญญา : 25 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2131440
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มี.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.พ. 2572
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
การรับประกันผลงาน : ไม่มี
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
ติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างแบบ LED
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.พ. 2567
เลขที่สัญญา : BCP10-670056
วันที่ทำสัญญา : 2 ก.พ. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บีริช อินโนเวชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4118965
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 5 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567