หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาจ้างซ่อมแซมป้ายหลุมจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 พ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : FCH10-650018
วันที่ทำสัญญา : 26 พ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คลีโนลซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4,151,600.00 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา : 4 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานติดตั้งฟิล์มกรองแสง บริเวณผนังกระจกทางเดินขึ้นเครื่องบิน (Walkway) หมายเลข 4 และ 8 ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : DCH10-650070
วันที่ทำสัญญา : 15 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โซล่าการ์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 789456
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 ก.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : DCI10-650069
วันที่ทำสัญญา : 15 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โฟร์ เอทตี้ทรี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1788483
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ Airside ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 พ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : GCH10-650283
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเจนเทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 35914550
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 35
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 เม.ย. 2565
เลขที่สัญญา : DCP10-650048
วันที่ทำสัญญา : 22 เม.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท สยาม เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์อิเลคทริค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 845182.3
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานปรับปรุงรั้ว Airside จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 พ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : DCI10-650056
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท พงษ์มงคล วิศวกรรมจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 995100.92
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 ต.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ Intranet Web Portal
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : ACS10-650122
วันที่ทำสัญญา : 22 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อินดิจี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5350000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อมาซ่อมแซมระบบไฟทางวิ่ง 21L-03R ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : FCP10-650130
วันที่ทำสัญญา : 13 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ENTERTAINMENT SOLUTIONS ASIA CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 823365
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างปรับปรุงสถานที่สูบบุหรี่ สนญ.ทอท. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : ACI10-650118
วันที่ทำสัญญา : 20 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซีโน กรุ๊ป คอร์เปอเรชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 390000
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 730 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างเอกชนทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : GCS10-650294
วันที่ทำสัญญา : 20 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเซีย โลจิสติกส์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5072827.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565