หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิว ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ธ.ค. 2564
งานจ้างวางแผนสำรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 พ.ย. 2564
งานซื้อพร้อมติดตั้งสายเมน และตู้ไฟฟ้าทดแทนของเดิม บริเวณหลังอาคาร B, อาคาร C และอาคาร D ภายในศูนย์ขนส่งสาธารณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ก.ย. 2564
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ก.ย. 2564
งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ส.ค. 2564
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 พ.ค. 2564
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมในที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ ของ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 มี.ค. 2564
งานจ้างติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 มี.ค. 2564
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 ก.พ. 2564
งานจ้างสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวนที่ 17 พ.ย.63
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ก.พ. 2564