หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์) จำนวน 17 คัน
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 22 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2565
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ม.ค. 2565
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (เครื่อง X-Ray) จำนวน 39 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 22 ธ.ค. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2565
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ม.ค. 2565
เวลาขายทอดตลาด : 10:15 น.
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ค. 2564
วันที่ขายทอดตลาด : 23 ก.ค. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 5 ก.ค. 2564
ขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 มิ.ย. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 มิ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 มิ.ย. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 12:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 มิ.ย. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 19 เม.ย. 2564
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 มี.ค. 2564
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ก.พ. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 22 ก.พ. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 22 ก.พ. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 12:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 22 ก.พ. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.
ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาด ประเภทไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ม.ค. 2564
ขายทอดตลาด ประเภท ไม้ยางพารา จำนวน 1 แปลง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 6 ม.ค. 2564
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ม.ค. 2564
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 11:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ม.ค. 2564
เวลาขายทอดตลาด : 13:00 น.