หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 1 ธ.ค. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 18 ธ.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 18 ธ.ค. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 18 ธ.ค. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 464 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 1 ธ.ค. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 20 ธ.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 20 ธ.ค. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 20 ธ.ค. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (จำนวน 75 รายการ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 30 พ.ย. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 13 ธ.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 08:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 13 ธ.ค. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 13 ธ.ค. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 11:00 น.
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 3 รายการ (รถตักหน้าขุดหลังและรถบรรทุกเทท้าย)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 12 ต.ค. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 24 ต.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 24 ต.ค. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 24 ต.ค. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ยกเลิกขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถยนต์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในรายการที่ 2 และ 3
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 ก.ย. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 28 ก.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 28 ก.ย. 2566
วันที่ขายทอดตลาด : 28 ก.ย. 2566
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (รถไม่มีทะเบียนและรถไม่มีทะเบียนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ) ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 20 ก.ค. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 10 ส.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:35 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 10 ส.ค. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 10 ส.ค. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 10:05 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (จำนวน 402 รายการ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 4 ก.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 4 ก.ค. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 4 ก.ค. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 11:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ณ ทหญ.(จำนวน 5 รายการ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 4 เม.ย. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 19 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 19 เม.ย. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 19 เม.ย. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 11:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (จำนวน 1 รายการ)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 16 มี.ค. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 28 มี.ค. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 28 มี.ค. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 28 มี.ค. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 11:00 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 6 ก.พ. 2566
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 22 ก.พ. 2566
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:35 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 22 ก.พ. 2566
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 22 ก.พ. 2566
เวลาขายทอดตลาด : 10:05 น.