หน้าแรก / ประกาศจำหน่ายพัสดุ / ประกาศจำหน่ายพัสดุ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 27 รายการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 24 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 6 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 6 ก.ค. 2565
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 6 ก.ค. 2565
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
งานขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 5 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 5 ก.ค. 2565
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 5 ก.ค. 2565
เวลาขายทอดตลาด : 11:00 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 15 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทหญ.
Display Date : 11 พ.ค. 2565
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 31 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 31 พ.ค. 2565
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 31 พ.ค. 2565
เวลาขายทอดตลาด : 11:00 น.
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 4 มี.ค. 2565
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 24 มี.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:35 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 24 มี.ค. 2565
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 24 มี.ค. 2565
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 16 รายการ
ผู้บันทึก : จำหน่ายพัสดุ
Display Date : 19 เม.ย. 2564
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 379 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 1 ธ.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 21 ธ.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 21 ธ.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:45 น.
ขายทอดตลาดแบตเตอรี่ชำรุด จำนวน 12 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 31 ก.ค. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:35 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 14 ส.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 14 ส.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดจำนวน 30 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 16 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 16 ก.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 16 ก.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 60 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 29 มิ.ย. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 15 ก.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 15 ก.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 15 ก.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุดจำนวน 109 รายการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 27 ก.พ. 2563
วันที่เริ่มต้นดูพัสดุ : 12 มี.ค. 2563
เวลาเริ่มต้นดูพัสดุ : 09:00 น.
วันที่สิ้นสุดดูพัสดุ : 12 มี.ค. 2563
เวลาสิ้นสุดดูพัสดุ : 10:00 น.
วันที่ขายทอดตลาด : 12 มี.ค. 2563
เวลาขายทอดตลาด : 10:30 น.