หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกาศเชิญชวน
จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาแนวทางการจ้างบริษัทย่อยเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มี.ค. 2567
ค่าศึกษาวิจัยและประเมินผลงาน (งานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์อันตราย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 พ.ย. 2566
จ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย อาคารคลังสินค้า อาคาร CONTROL POST2 และ GSE ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.ย. 2566
จ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : System
Display Date : 5 ก.ค. 2566
งานจ้างสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง ในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 /2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54
ผู้บันทึก :
Display Date : 27 พ.ย. 2563
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก :
Display Date : 10 ก.ค. 2561
จ้างที่ปรึกษารวบรวมและเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก :
Display Date : 11 ก.ค. 2561