หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีคัดเลือก
โครงการ AOT อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 มิ.ย. 2567
งานจ้างจัดกิจกรรม Dinner Talk เนื่องในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 45 ปี ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มิ.ย. 2567
งานเช่าวงจรเช่าเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับกรมศุลกากร (วงจรหลักและวงจรสำรอง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 พ.ย. 545
ซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 14 มิ.ย. 2567
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงภายในอาคาร Main Terminal ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 7 มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมชุดข้อต่อเมนไฟฟ้า (Elbow Busduct) ขนาด 2,000A บริเวณชั้นอุโมงค์ใต้ดิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 พ.ค. 2567
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ารับการรับรองตามโปรแกรม Airport Carbon Accreditation
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 พ.ค. 2567
จัดซื้อสิทธิการเป็นสมาชิก Line Official Account สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 พ.ค. 2567
จ้างบริษัทผู้ให้บริการจัดการเดินทางศึกษาดูงานตามโครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 พ.ค. 2567
ซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 15 พ.ค. 2567