ดูทั้งหมด
จ้างเจ้าหน้าที่บัญชีและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
Display Date : 18 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อและหัวฉีดประจำตู้ดับเพลิง จำนวน ๑๖๐ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 17 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ซื้อพร้อมติดตั้งระบบการควบคุมการเข้า-ออกของยานพาหนะด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ บริเวณอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (อาคารAOB) จำนวน 1 งาน
Display Date : 12 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 110 - 150 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 12 พ.ค. 2565
ดูทั้งหมด
งานจ้างที่ปรึกษาฯ งานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Display Date : 28 มี.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินงานให้ได้แนวทางและรูปแบบตามหลักวิชาการในการปรับปรุงระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
Display Date : 4 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิว ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Display Date : 16 พ.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ธ.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ธ.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า ในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)
Display Date : 11 พ.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางอากาศยานด้วยวัสดุปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ 1
Display Date : 25 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 21 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า VISA ON ARRIVAL ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 30 มี.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 มี.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 19:07 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน