ดูทั้งหมด
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ทดม.จำนวน2ชุด
Display Date : 21 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 20 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 19 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
งานจ้างรักษาความสะอาดและเก็บสิ่งแปลกปลอม (FOD) บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 18 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินงานให้ได้แนวทางและรูปแบบตามหลักวิชาการในการปรับปรุงระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
Display Date : 4 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิว ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Display Date : 16 พ.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ธ.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ธ.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า ในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 (Preliminary Feasibility Study)
Display Date : 11 พ.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าในการลงทุนโครงการเบื้องต้นของท่าอากาศยานพังงา (Preliminary Feasibility Study)
Display Date : 11 พ.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 พ.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 พ.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน