ดูทั้งหมด
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 12 ก.ค. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซื้อกระดาษชำระชนิดม้วนและกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่นห้องสุขาสำหรับผู้โดยสาร
Display Date : 12 ก.ค. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างจัดโครงการศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 11 ก.ค. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิกประกาศ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉิน อาคารผู้โดยสารและอาคารจอดรถยนต์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 10 ก.ค. 2567
ดูทั้งหมด
งานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณ ทชร.
Display Date : 30 เม.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 พ.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 พ.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาแนวทางการจ้างบริษัทย่อยเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Display Date : 13 มี.ค. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 เม.ย. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสริ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต (เพิ่มเติม)
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 มี.ค. 2567
วันที่พิจารณาผล : 7 มี.ค. 2567
จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Display Date : 29 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย อาคารคลังสินค้า อาคาร CONTROL POST๒ และลาน GSE ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 11 ก.ย. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ก.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ก.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศงานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 27 ก.พ. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน