ดูทั้งหมด
งานซื้อพร้อมติดตั้งสื่อแสดงภาพ ณ สถานีดับเพลิง Main Station , สถานีดับเพลิงอากาศยาน 1 , สถานีดับเพลิงอากาศยาน 2 และ Fire Training Ground ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 22 เม.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 พ.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 พ.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างเอกชนทำหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 18 เม.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 เม.ย. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างกำจัดวัชพืชบริเวณบ่อเก็บน้ำด้านทิศเหนือภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
Display Date : 11 เม.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 เม.ย. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้งชุดวาล์วไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุม ระบบกรองน้ำรีไซเคิล ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน
Display Date : 10 เม.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 เม.ย. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาแนวทางการจ้างบริษัทย่อยเพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Display Date : 13 มี.ค. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 เม.ย. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสริ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต (เพิ่มเติม)
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 มี.ค. 2567
วันที่พิจารณาผล : 7 มี.ค. 2567
จ้างที่ปรึกษาในงานศึกษาและพิจารณาอัตราค่าจ้างแรงงานภายนอกที่เหมาะสมของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Display Date : 29 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างที่ปรึกษา สำรวจสภาพทางกายภาพ และทดสอบประเมินความแข็งแรงของทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และพื้นที่อื่นๆ ในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 29 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย อาคารคลังสินค้า อาคาร CONTROL POST๒ และลาน GSE ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 11 ก.ย. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ก.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ก.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
Display Date : 10 ก.ค. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศงานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 27 ก.พ. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน