ดูทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนจัดสัมมนาโครงการ BKK The One Society ASQ Go Forward Together ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 23 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง อาคารสะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข ๒, ๓ และ ๔ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 23 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณ Into Plane Area จุดจอดอุปกรณ์ภาคพื้นและ Fixed Bridged อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 22 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทสภ.
Display Date : 21 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ดูทั้งหมด
ยกเลิกประกาศ จ้างที่ปรึกษา สำรวจสภาพทางกายภาพ และทดสอบประเมินความมั่นคงแข็งแรงของทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และพื้นที่อื่นๆ ในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 22 ก.พ. 2567
งานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสริ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต (เพิ่มเติม)
Display Date : 18 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างวางแผนสำรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ณ ทภก.
Display Date : 8 ต.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ต.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ต.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ยกเลิกประกาศ งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
Display Date : 3 มี.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 มี.ค. 2564
วันที่พิจารณาผล : 3 มี.ค. 2564
ดูทั้งหมด
งานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย อาคารคลังสินค้า อาคาร CONTROL POST๒ และลาน GSE ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 11 ก.ย. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ก.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ก.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
Display Date : 10 ก.ค. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศงานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 27 ก.พ. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน