ดูทั้งหมด
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ณ ทชม.
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานปรับปรุงสถานีกู้ภัยทางทะเล จำนวน 1 งาน
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 (SAT-1) และอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง - ทางขับ และขอบไหล่ทางลานจอด A ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
ดูทั้งหมด
งานจ้างสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสริ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต (เพิ่มเติม)
Display Date : 18 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างที่ปรึกษาฯ งานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Display Date : 28 มี.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินงานให้ได้แนวทางและรูปแบบตามหลักวิชาการในการปรับปรุงระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
Display Date : 4 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างศึกษา สำรวจและออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิว ทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
Display Date : 16 พ.ย. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ธ.ค. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ธ.ค. 2564
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
ดูทั้งหมด
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางอากาศยานด้วยวัสดุปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ 1
Display Date : 25 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
Display Date : 21 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า VISA ON ARRIVAL ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Display Date : 30 มี.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 มี.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 19:07 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
Display Date : 24 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
เว็บไซต์ท่าอากาศยาน