หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 ก.ค. 2566
เลขที่สัญญา : FCI4-660169
วันที่ทำสัญญา : 26 ก.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กลุ่มบริษัท AEC & Partners
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 623435500
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ส.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ธ.ค. 2573
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 10
การรับประกันผลงาน : ไม่มี
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางอากาศยานด้วยวัสดุปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มิ.ย. 2566
เลขที่สัญญา : GCI4-660260
วันที่ทำสัญญา : 30 มิ.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : PAVEMENT CONSTRUCTION SUPERVISION CONSULTANT
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 35968050
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.พ. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 20
การรับประกันผลงาน : 2 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ZCI1-640008
วันที่ทำสัญญา : 20 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5093200
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACH1-640154
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5457000
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ก.พ. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 14
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง ในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : DCH1-640031
วันที่ทำสัญญา : 12 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,040,140.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างที่ปรึกษางานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศยานแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 พ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : 4CH6-631002
วันที่ทำสัญญา : 24 มี.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บริลเลี่ยน ซิสเต็มส์ จำกัด และ บริษัท กรีน คอมมูนิตี้ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,899,575.28
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563