หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ZCI1-640008
วันที่ทำสัญญา : 20 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5093200
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACH1-640154
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5457000
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ก.พ. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 14
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างศึกษา สำรวจ ออกแบบการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : DCH1-640095
วันที่ทำสัญญา : 13 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5931812.5
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 10 ก.พ. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 มิ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : DCH1-640063
วันที่ทำสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4900065
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มิ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 พ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง ในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : DCH1-640031
วันที่ทำสัญญา : 12 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,040,140.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานกรุงเทพ : ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CH๑-๖๔๐๐๑๗
วันที่ทำสัญญา : 25 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔,๐๓๓,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ): ในระยะดำเนินการ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : DCH1-640015
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SGS (THAILAND) LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3608232.6
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
การจัดจ้างที่ปรึกษางานเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานกรุงเทพ : ในระยะดำเนินการ ทดม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : FCH1-640017
วันที่ทำสัญญา : 25 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4033900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงรายแห่งใหม่ : ในระยะดำเนินการ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ECH1-640005
วันที่ทำสัญญา : 28 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2592909.6
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ปฏิบัติงานโครงการศึกษาการป้องกันอุบัติเหตุทางการบิน เนื่องจากนกและสัตว์บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ต.ค. 2563
เลขที่สัญญา : FCH1-640001
วันที่ทำสัญญา : 29 ต.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5080000
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 ต.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 22 เม.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563