หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างที่ปรึกษาฯ งานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 พ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ECH1-650013
วันที่ทำสัญญา : 12 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : NUMAP CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1740000
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
จ้างที่ปรึกษาสำรวจสภาพทางกายภาพและทดสอบประเมินความมั่นคงแข็งแรงของ ทางวิ่งทางขับ ลานจอดอากาศยานและพื้นที่อื่นๆ ในเขตการบินท่าอากาศยานชียงใหม่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 พ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : BCH1-650097
วันที่ทำสัญญา : 11 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7700000
วันเริ่มต้นสัญญา : 12 พ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 7 พ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อดำเนินงานให้ได้แนวทางและรูปแบบตามหลักวิชาการในการปรับปรุงระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มี.ค. 2565
เลขที่สัญญา : GCI1-650189
วันที่ทำสัญญา : 14 มี.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : GEO DESIGN & ENGINEERING CONSULTANT., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6099000
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มี.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ม.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : DCI1-640026
วันที่ทำสัญญา : 2 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กลุ่มที่ปรึกษา บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)/บริษัท เทสโก้ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 25797700
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 2 มิ.ย. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 27
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างติดตามตรวจสอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 เม.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ZCI1-640008
วันที่ทำสัญญา : 20 เม.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5093200
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 เม.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
งานจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 ก.ย. 2564
เลขที่สัญญา : ACH1-640154
วันที่ทำสัญญา : 28 ก.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอซีอินโฟเทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 5457000
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 ก.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ก.พ. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 14
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 มิ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : DCH1-640063
วันที่ทำสัญญา : 1 มิ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4900065
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มิ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 พ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างสำรวจประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง ในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 จากการดำเนินการท่าอากาศยานภูเก็ต (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 มี.ค. 2564
เลขที่สัญญา : DCH1-640031
วันที่ทำสัญญา : 12 มี.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,040,140.-
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 13 มี.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 9 ส.ค. 2564
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานกรุงเทพ : ในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 25 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CH๑-๖๔๐๐๑๗
วันที่ทำสัญญา : 25 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๔,๐๓๓,๙๐๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4 งวด
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
ขอจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ): ในระยะดำเนินการ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2563
เลขที่สัญญา : DCH1-640015
วันที่ทำสัญญา : 30 ธ.ค. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SGS (THAILAND) LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 3608232.6
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2563