หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีคัดเลือก
งานซื้อมาตรวัดน้ำประปา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 48 เครื่อง และขนาด 3 นิ้ว จำนวน 8 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบจ่ายน้ำประปา Booster Pumps จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 27 ต.ค. 2564
งานจ้างขุดลอกร่องระบายน้ำในเขต Airside, Landside และกำจัดวัชพืชสระน้ำด้านทิศเหนือ ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ม.ค. 2565
งานจ้างเอกชนดำเนินการสำรวจภาคสนาม โครงการ AOT Satisfaction Survey ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ม.ค. 2565
R&Dติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2564
งานเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 ธ.ค. 2564
จัดซื้ออาหารกล่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 ธ.ค. 2564
งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างโครงการปรับปรุง Runway Strip, RESA และทางขับขนานท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : จนท.พัสดุประจำส่วนงาน ทภก.
Display Date : 22 พ.ย. 2564
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้บริการซ่อมบำรุงอากาศยาน การซ่อมขนาดเบาอากาศยานและให้บริการล้างเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศญานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมวงจรไฟฟ้า บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ธ.ค. 2564