หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ณ ทภก. ระยะเวลา 6 เดือน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มี.ค. 2567
เลขที่สัญญา : 403000847
วันที่ทำสัญญา : 29 มี.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท มิสเตอร์คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 442980
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างซ่อมท่อร้อยสายไฟของระบบไฟฟ้าสนามบิน ภายในเขต Airside ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : 4030000836
วันที่ทำสัญญา : 2 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : CHATMODEL SUPPLY CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 489701.55
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCS12-670311
วันที่ทำสัญญา : 30 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ทัวร์ อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4558200
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างพนักงานอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือรวมถึงสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ (Airport Ambassador) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCS12-670311
วันที่ทำสัญญา : 30 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ ทัวร์ อิมปอร์ต - เอ็กซ์ปอร์ต
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4558200
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมตู้ควบคุมของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DPP12-670117
วันที่ทำสัญญา : 9 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส ชิลเลอร์ เซอร์วิส
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 459030
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ก.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จ้างปรับปรุุงห้องประธานกรรมการ ทอท.ชั้น 4 อาคาร AOB ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : 4030000848
วันที่ทำสัญญา : 21 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซคิล อาร์ท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 184125
วันเริ่มต้นสัญญา : 22 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 20 มิ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออะไหล่จานรองรับกระเป่าสัมภาระขาออก (Make-up Unit MU) และขาเข้า (Re-claim Carousel RC) สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (คงคลัง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCP12-670300
วันที่ทำสัญญา : 2 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 41117125.4
วันเริ่มต้นสัญญา : 3 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จัดซื้อน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 10,000 แพ็ค (120,000 ขวด)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : 4020000962
วันที่ทำสัญญา : 22 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : NARWHAL WORLD SERVICE CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 405530
วันเริ่มต้นสัญญา : 23 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 5
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : 4020000988
วันที่ทำสัญญา : 23 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท คาร์เชอร์ รีเทล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 86887.25
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 29 มิ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออะไหล่พร้อมเปลี่ยนเพื่อซ่อมบำรุงรถตักล้อยาง ยี่ห้อ NEW HOLLAND ทะเบียน 1ตค 2662 กทม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : 4020000975
วันที่ทำสัญญา : 13 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : EMPIRE TECH CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 382113.05
วันเริ่มต้นสัญญา : 14 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 12 มิ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567