หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีเฉพาะเจาะจง
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000818
วันที่ทำสัญญา : 28 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ เมด ซัพพลาย
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 240643
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจัดจ้างกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.65 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มี.ค. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000750
วันที่ทำสัญญา : 30 มี.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไฟศอล อีเนอร์จีจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 182000.11
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก จำนวน 6 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000817
วันที่ทำสัญญา : 28 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ต.สมานพันธ์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 93946
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน (วัสดุคงคลัง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : 4040000803
วันที่ทำสัญญา : 6 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตสงวนพาณิชย์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 35231.85
วันเริ่มต้นสัญญา : 6 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 5 ก.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับภารกิจซ่อมบำรุงรักษาอาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. จำนวน 54 รายการ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : 3040000610
วันที่ทำสัญญา : 28 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เคพีเอส โกลบ้อล เทรด จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 165671.31
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 27 ส.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างซ่อม Horizontal Drive Motor สะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : 4030000492
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : MAX MOTOR SERVICE CENTER CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 449974.59
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ต.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานซื้อสิทธิการใช้งานระบบบันทึกการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : ACP12-650119
วันที่ทำสัญญา : 23 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 323033
วันเริ่มต้นสัญญา : 24 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ก.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
จัดจ้างซ่อมบำรุงรถล้างคราบยาง No.2 ยี่ห้อ Cyclone จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : 4030000496
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอร์รีเทค จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 324210
วันเริ่มต้นสัญญา : 28 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ก.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 90
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
จ้างดำเนินการสำรวจภาคสนาม โครงการ AOT Satisfaction Survey ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ธ.ค. 2564
เลขที่สัญญา : 4040000635
วันที่ทำสัญญา : 24 ธ.ค. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : นางสาว พัชรินทร์ ภูทิพย์
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 246000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ม.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ (Taxi Meter) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : DCS12-650068
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ภูเก็ต แท๊กซี่มิเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,368,101.54
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 6 งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565