หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนจัดสัมมนาโครงการ BKK The One Society ASQ Go Forward Together ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำดับเพลิง อาคารสะพานเทียบเครื่องบิน หมายเลข ๒, ๓ และ ๔ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
DMK Pax Experience Zone
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 16 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างย้ายระบบสื่อสาร บริเวณป้อมช่องทางสนามกอล์ฟ ทางขับสายS ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคางานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างบริเวณ Into Plane Area จุดจอดอุปกรณ์ภาคพื้นและ Fixed Bridged อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานปรับปรุงเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 อาคารเทียบเครื่องบิน D ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศประกวดราคางานจ้างจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน (Press Tour) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางลาดลงเรือดับเพลิงและกู้ภัย บริเวณบ่อรองรับน้ำด้านทิศเหนือ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 31 ม.ค. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ก.พ. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ก.พ. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานเช่ารถบรรทุกเล็ก 4 ประตู ไม่มีหลังคา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ก.พ. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มี.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 13:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 มี.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.