หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ทดม.จำนวน2ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 19 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
งานจ้างรักษาความสะอาดและเก็บสิ่งแปลกปลอม (FOD) บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ก.พ. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จัดซื้อถุงคลุมศีรษะดับเพลิง จำนวน 408 ใบ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 15 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.70
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 24 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 25 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ข้อมูลราคากลาง : คลิกเพื่อดูรายละเอียด
งานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบินยี่ห้อ SHINMAYWA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ธ.ค. 2564
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ งานซื้อสายพานเครื่องชั่งน้ำหนักและสายพานป้อน (Feeder) (29 ชุด) อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 12 ม.ค. 2565
งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ สำหรับเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ก.พ. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่หัวทางวิ่งด้าน 08 และ 26 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ม.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.ย. 2564
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ก.ย. 2564
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.