หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ณ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานปรับปรุงสถานีกู้ภัยทางทะเล จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 (SAT-1) และอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง - ทางขับ และขอบไหล่ทางลานจอด A ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่วยงานพยาบาล ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา พร้อมระบบควบคุม และอุปกรณ์การติดตั้ง ที่กลุ่มอาคารสำนักงานก่อสร้างสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร 5 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จัดซื้อแผงกั้นแบบพลาสติก (Barrier) พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารส่วนกลาง และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จัดซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 30 ชุด ของ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.