หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 26 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 ก.ค. 2565
วันที่พิจารณาผล : 27 ก.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจ่ายหม้อแปลง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิยบัติงานด้านบริการทั่วไป ณ ทชร. (ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.67
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
ชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน 6 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างปรับปรุงพื้นที่หัวทางวิ่งด้าน 03 และ 21 ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 110-150 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเล็ก 4 ประตู เครื่องยนต์ดีเซล กำลังเครื่องยนต์ 110 - 150 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 12 พ.ค. 2565
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอากาศยาน ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ คัน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 22 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 เม.ย. 2565
วันที่พิจารณาผล : 22 เม.ย. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดดับเพลิงอากาศยาน จำนวน ๖ ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 28 ก.พ. 2565