สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 45,871
กุมภาพันธ์ 49,909
มีนาคม 122,029
เมษายน 62,127
พฤษภาคม 59,931
มิถุนายน 33,529
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0