สถิติผู้เข้าชมจำแนกตามปี ปี
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
มกราคม 21,909
กุมภาพันธ์ 23,411
มีนาคม 28,266
เมษายน 30,460
พฤษภาคม 36,220
มิถุนายน 36,158
เดือน จำนวนผู้เข้าชม
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
ตุลาคม 0
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0