หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED และอุปกรณ์ต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ทำงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 26 มิ.ย. 2567
ร่างประกาศประกวดราคา งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟ LED อาคารจอดรถ โซน ๒ โซน ๓ และทางเชื่อมอาคารจอดรถเพื่อทดแทนของเดิม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 มิ.ย. 2567
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 มิ.ย. 2567
ซื้อกระดาษเช็ดมือภายในห้องน้ำอาคารผู้โดยสารและอาคารโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 มิ.ย. 2567
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 4 เป็นพื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 มิ.ย. 2567
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งทางเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน ๑๔ ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 มิ.ย. 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 13 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 มิ.ย. 2567
เช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งผู้บริหาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระดับ 9 จำนวน 4 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 11 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 11 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2567
งานจ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 7 มิ.ย. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 7 มิ.ย. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 12 มิ.ย. 2567