หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ม.ค. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ม.ค. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ม.ค. 2565
งานจ้างดูแลและตัดหญ้าในเขตพื้นที่ AIRSIDE/LANDSIDE ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 14 ม.ค. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ม.ค. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ม.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง Explosive Trace Detector พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๒ ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ม.ค. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 13 ม.ค. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 18 ม.ค. 2565
งานจ้างรักษาความสะอาดและเก็บสิ่งแปลกปลอม (FOD) บริเวณลานจอดอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ม.ค. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 12 ม.ค. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 ม.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ธ.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 ธ.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ม.ค. 2565
งานซื้อชุดสร้างสัญญาณภาพ (Graphic Display Unit : GDU) เพื่อใช้งานกับระบบแสดงข้อมูลตารางการบิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 300 ชุด
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ธ.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 ธ.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 30 ธ.ค. 2564
งานจ้างบำรุงรักษา และเก็บวัชพืชบริเวณคลองระบายน้ำใน พื้นที่เขตปฏิบัติการทางการบิน (Airside) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ธ.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 ธ.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 ธ.ค. 2564
งานซื้อรถดับเพลิงอาคาร ความจุน้ำ 9,000 ลิตร จำนวน 7 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ธ.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ธ.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ธ.ค. 2564
งานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบินยี่ห้อ SHINMAYWA ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ธ.ค. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 9 ธ.ค. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 16 ธ.ค. 2564
งานจ้างเอกชนปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 1 มกราคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 19 พ.ย. 2564
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 พ.ย. 2564
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 พ.ย. 2564