หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างบริการด้านเอกสารและบริการทั่วไป
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ก.ค. 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-ส่งสินค้าที่ผ่านพิธีการศุลกากร ประจำสถานีตรวจสอบศุลกากร (Customs Check Post) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 มิ.ย. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิยบัติงานด้านบริการทั่วไป ณ ทชร. (ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.67
ผู้บันทึก : System
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 มิ.ย. 2565
จัดซื้อของที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุและพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2565 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 มิ.ย. 2565
งานซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 22 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 23 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารส่วนกลาง และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 27 มิ.ย. 2565
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างตกแต่งไม้ประดับภายนอกอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 มิ.ย. 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมการยกป้ายรับผู้โดยสารขาเข้า และให้บริการรถเข็นนั่ง (Wheelchair) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 มิ.ย. 2565
งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มอาคาร AMF และอาคารอื่นๆ ณ ทสภ. (ระยะเวลา 5เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.65 ถึง 31 ธ.ค.66)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 20 มิ.ย. 2565
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ระบบระบายอากาศ และระบบระบายควัน ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 14 มิ.ย. 2565
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 14 มิ.ย. 2565
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 17 มิ.ย. 2565