หน้าแรก / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (Integrated Flight Information Management System : iFIMS)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.พ. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ก.พ. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 28 ก.พ. 2567
งานปรับปรุงพื้นที่พักคอย ศูนย์ขนส่ง ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ก.พ. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 19 ก.พ. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 21 ก.พ. 2567
งานจ้างเอกชนดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS Uninterruptible Power Supply) และ Battery Power Unit (BPU) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 12 ก.พ. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 12 ก.พ. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ก.พ. 2567
DMK Pax Experience Zone
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 12 ก.พ. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 12 ก.พ. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ก.พ. 2567
งานจ้างดูแลรักษาความสะอาดถนนนอกเขตการบิน(Landside)ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 ก.พ. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ก.พ. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 6 ก.พ. 2567
งานจัดซื้อยางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมร้อน (Asphalt Concrete) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 ม.ค. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 26 ม.ค. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 31 ม.ค. 2567
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในเขตท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 22 ม.ค. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 25 ม.ค. 2567
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้านธุรการ ณ ท่าอาอาศยานเชียงใหม่ และปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประจำส่วนงานบริหารกลาง ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค.67 ถึง 31 ก.ค.70
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 29 ม.ค. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 ม.ค. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 1 ก.พ. 2567
งานซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือภายในห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 ส.ค. 2566
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 10 ส.ค. 2566
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 15 ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางวิ่งทางขับและไหล่ทาง ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชม.
Display Date : 24 ม.ค. 2567
กำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 24 ม.ค. 2567
สิ้นสุดระยะเวลาประชาพิจารณ์ : 29 ม.ค. 2567