หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ณ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานปรับปรุงสถานีกู้ภัยทางทะเล จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานปรับปรุงสถานีกู้ภัยทางทะเล จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และอุโมงค์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ช่วยงานพยาบาล ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประปา พร้อมระบบควบคุม และอุปกรณ์การติดตั้ง ที่กลุ่มอาคารสำนักงานก่อสร้างสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร 5 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
จัดซื้อแผงกั้นแบบพลาสติก (Barrier) พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
จัดซื้อแผงกั้นแบบพลาสติก (Barrier) พร้อมติดแผ่นสะท้อนแสง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
จ้างบริการด้านเอกสารและบริการทั่วไป
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ และระบบระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารส่วนกลาง และอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มิ.ย. 2565