หน้าแรก / ข้อมูลราคากลาง / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง - ทางขับ และขอบไหล่ทางลานจอด A ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงาน ส่วนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรักษางานสนามบินและอาคาร ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงาน ส่วนงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานซื้อเสาสเตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้ และกรอบป้ายครอบเสากั้นแนวทางเดินแบบสเตนเลส
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานซื้อเสาสเตนเลสกั้นคิวผู้โดยสารชนิดสายดึงในตัวแบบซ้อนได้ และกรอบป้ายครอบเสากั้นแนวทางเดินแบบสเตนเลส
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 พ.ค. 2565
งานจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงรักษางานสนามบินและอาคาร ณ ทภก.
ผู้บันทึก :
Display Date : 18 มี.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานนิติกร ปฏิบัติงาน ณ ฝนก., ฝนส. และ ฝคด.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 พ.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยงานนิติกร ปฏิบัติงาน ณ ฝนก., ฝนส. และ ฝคด.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 พ.ค. 2565
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฉุกเฉิน (Emergency Light Guard) แบบ Self-Contain ภายในกลุ่มอาคารเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 พ.ค. 2565