หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดผนังกระจกอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ตและอาคารสำนักงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 15 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 31 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศยกเลิก งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 ส.ค. 2565
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 8 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศประกวดราคางานซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 4 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 22 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 23 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จัดซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องยนต์สูบน้ำดับเพลิง เปลี่ยนตามแผนประจำปี 2565 ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานปรับปรุงสถานีกู้ภัยทางทะเล จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 20 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง - ทางขับ และขอบไหล่ทางลานจอด A ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 28 มิ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างที่ปรึกษา งานจ้างบริษัทสำรวจจัดทำแผนที่รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ และประเมินราคาเพื่อกำหนดราคาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียง NEF มากกว่า 40 (เพิ่มเติม) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 มิ.ย. 2565
งานปรับปรุงพื้นที่เสากันกระแทก จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 22 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานติดตั้งผนังกันฝนอาคารจอดรถยนต์ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.