หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ประกวดราคาซื้อกระโจมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 31 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ก.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศยกเลิก ซื้อพร้อมติดตั้งคอมพิวเตอร์ชุดควบคุมป้ายแสดงเที่ยวบินและสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 21 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกดำเนินการป้องกันสัตว์อันตรายต่อการบิน ภายในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 9 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกทำความสะอาดพื้นที่อาคารและลานจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 29 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 30 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อพันธุ์ไม้ประดับชนิดต่างๆ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 3 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ๑K ด้านหลังพิมพ์คำเตือน ๔ สี แบบเรียงหมายเลข ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 2 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเสียงฟ้าผ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ๑K ด้านหลังพิมพ์คำเตือน ๔ สี แบบเรียงหมายเลข ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการจัดทำสัญญา ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และงานด้านรายได้ ส่วนรายได้และกำกับสัญญา ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.