หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานใหญ่
งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานสุวรรณภุมิ, ท่าอากาศยานภูเก็ต, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 4 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 27 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 28 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ณ อาคารจอดรถยนต์ สนญ. ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณแก่พนักงาน ทอท.ที่ครบเกษียณอายุและพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2565
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างจัดกิจกรรมสัปดาห์การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมของ ทอท.ประจำปีงบประมาณ 2565 (AOT KM to INNO Week 2022)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 13:30 น.
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการจัดรถโดยสารบริการรับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้งจอแสดงข้อมูลเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ รับ-ส่งเอกสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างเอกชนให้บริการโปรแกรมสำนักงาน (Office) และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แบบออนไลน์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
จัดซื้อของที่ระลึกรางวัลเกียรติคุณให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุและพนักงานผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2565 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 1 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 11 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.