หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างเชื่อมต่อกับระบบประปา เพื่อรับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉิน และสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
รถบรรทุกเทท้าย จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
เช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ณ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 14 ม.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ม.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานปรับปรุงห้องน้ำให้บริการผู้โดยสารภายในห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 15 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำเย็น ระบบปรับอากาศระหว่างอาคารผู้โดยสาร
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 20 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
จ้างซ่อมแซมเครื่องหมายจราจรบนผิวทางถนนภายใน ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 16 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 17 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานซ่อมแซมพื้นและระบบกันซึม อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.