หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประกวดราคางานจัดซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้งภายในห้องรับรองพิเศษ(VIP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในงานประตูอัตโนมัติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจัดซื้อพรมปูพื้นพร้อมติดตั้งภายในห้องรับรองพิเศษ(VIP)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 3 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 23 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 24 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานให้บริการพัสดุ ณ คลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 22 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินภายในบริเวณ ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ส.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่อาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและพื้นที่โดยรอบอาคาร บริเวรด้านหลังศูนย์ขนส่งสาธารณะ (Bus Terminal) ณ ทสภ. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.65 ถึง 1 ก.ย.68)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเป่าลม (Air Blower) และท่อจ่ายอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม จำนวน 3 เครื่อง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
เช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB (4x2) จำนวน 25 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานพนักพิงเตี้ย จำนวน 90 ตัว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 14:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างทำโต๊ะกรอกเอกสาร จำนวน 12 ตัว
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.