หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานพิธีการบิน ณ ทหญ. (ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค.65-30 ก.ย.68)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างปรับปรุงขยายถนนหน้าสถานีดับเพลิง จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ส.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ส.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณภาพและชุดสร้างภาพ สำหรับแสดงเที่ยวบิน ณ ทหญ. จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 8 ก.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานธุรการ ด้านพัสดุและด้านการเงิน ณ ทหญ. (1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.67)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเหลือพนักงานประชาสัมพันธ์ และ Airport Help ณ ทหญ. (ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.68)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้ง SWITCH GEAR 36 kV อาคารผู้โดยสาร จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 มิ.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 15 มิ.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 16 มิ.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้ง LED Precision Approach Path Indicator (PAPI) ด้าน 26 และ 08 จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 5 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 6 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.
งานจ้างทาสีตีเส้นเครื่องหมายจราจรบริเวณหัวทางวิ่ง 08 ณ ทหญ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 26 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:00 น.
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด ณ อาคารสำนักงาน, อาคารส่วนบำรุงรักษา, อาคารส่วนดับเพลิงและกู้ภัย, อาคารอื่น ๆ และพื้นที่โดยรอบ ทหญ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 17 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 18 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:00 น.
งานจ้างก่อสร้างอาคารไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 มี.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 7 เม.ย. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 8 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 08:30 น.