หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย อาคารคลังสินค้า อาคาร CONTROL POST๒ และลาน GSE ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 ก.ย. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 ก.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ก.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างสำรวจออกแบบโครงการพัฒนา ทภก.2
ผู้บันทึก : System
Display Date : 12 ธ.ค. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 12 ม.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 15 ม.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
จ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 ก.ค. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
ประกาศงานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 27 ก.พ. 2566
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 18 เม.ย. 2566
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 19 เม.ย. 2566
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.