หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างขยายพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้า VISA ON ARRIVAL ชั้น 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 มี.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 30 มี.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 19:07 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 21 เม.ย. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 25 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 26 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
จ้างสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 พ.ค. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 6 ก.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 7 ก.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมพื้นผิวทางอากาศยานด้วยวัสดุปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ระยะที่ 1
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 เม.ย. 2565
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 26 พ.ค. 2565
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 27 พ.ค. 2565
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.