หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
งานปรับปรุงห้องให้นมบุตร ชั้น 2 อาคารเทียบเครื่องบิน D
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 พ.ค. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 4 มิ.ย. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 5 มิ.ย. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างลานจอด 1 งาน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างซักรีดเครื่องนอนเวร ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 8 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 9 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:30 น.
งานจ้างทาสีภายนอกโดยรอบของอาคารผู้โดยสาร ทชร.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 21 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 1 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 2 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอก ควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 9 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 13:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 10 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานเช่ารถยก(โฟร์คลิฟท์) จำนวน 3 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 28 มิ.ย. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 1 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน บริเวณอาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง และอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 3 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 4 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซื้อพร้อมติดตั้งป้ายแสดงสถานะกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า Baggage Information Service Display (X๙) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 11 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 12 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
งานซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่อง (UPS) อาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 13:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.
ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมลมไนโตรเจน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 มิ.ย. 2567
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 2 ก.ค. 2567
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 09:00 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 12:00 น.
วันที่พิจารณาผล : 3 ก.ค. 2567
เวลาพิจารณาผล : 09:00 น.