หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานดอนเมือง
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (ระดับ9) 5 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ต.ค. 2566
เลขที่สัญญา : FCL11-670014
วันที่ทำสัญญา : 24 ต.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4949820
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2571
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
การรับประกันผลงาน : ไม่มี
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (ระดับ 10) 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ต.ค. 2566
เลขที่สัญญา : FCL11-670013
วันที่ทำสัญญา : 24 ต.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1409832
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2571
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
การรับประกันผลงาน : ไม่มี
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู (ระดับ 11) 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ต.ค. 2566
เลขที่สัญญา : FCL11-670007
วันที่ทำสัญญา : 24 ต.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1679793
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ธ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ธ.ค. 2571
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
การรับประกันผลงาน : ไม่มี
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
ข้อกำหนดรายละเอียดในการจัดจ้างที่ปรึกษางานเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานกรุงเทพ : ในระยะดำเนินการ ทดม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 7 เม.ย. 2566
เลขที่สัญญา : FCH2-660102
วันที่ทำสัญญา : 7 เม.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8000000
วันเริ่มต้นสัญญา : 10 ส.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ม.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตู สำหรับผู้บริหาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 มี.ค. 2566
เลขที่สัญญา : FCL11-660085
วันที่ทำสัญญา : 16 มี.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,475,958.00
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2571
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
เช่ารถยนต์นั่งสำหรับผู้บริหาร 4 ประตู จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 พ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : FCL11-650107
วันที่ทำสัญญา : 19 พ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1380300
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2570
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกด้านนอกอาคาร และผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 11 ก.พ. 2565
เลขที่สัญญา : FCS11-650044
วันที่ทำสัญญา : 11 ก.พ. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แคร์แอนด์คลีน(ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6447625.26
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 12
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตูสำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มิ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : FCL11-640156
วันที่ทำสัญญา : 29 มิ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอมานซ์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1655974.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
เช่ารถยนต์นั่ง 4 ประตูสำหรับผู้บริหาร จำนวน 3 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 มิ.ย. 2564
เลขที่สัญญา : FCL11-640155
วันที่ทำสัญญา : 25 มิ.ย. 2564
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ศรีวัฒน์ ลิสซิ่ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1375485
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 มิ.ย. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564
สัญญาเช่ารถยนต์นั่ง ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน (ระยะเวลา 60 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 - 30 พ.ย.68)
ผู้บันทึก : รายละเอียดสัญญา
Display Date : 10 พ.ย. 2563
เลขที่สัญญา : ๗CL๑๑-๖๔๑๐๐๑
วันที่ทำสัญญา : 10 พ.ย. 2563
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : ๘๙๒,๓๘๐.๐๐ บาท
เงินล่วงหน้า (15%) : -
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : ๖๐ งวด
การรับประกันผลงาน : -
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2564