หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงภายในอาคาร Main Terminal ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 27 มิ.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670382
วันที่ทำสัญญา : 27 มิ.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แคร์แอนด์คลีน(ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2140000
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จ้างซ่อมแซมชุดข้อต่อเมนไฟฟ้า (Elbow Busduct) ขนาด 2,000 A บริเวณชั้นอุโมงค์ใต้ดิน Concourse
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 มิ.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCH11-670380
วันที่ทำสัญญา : 24 มิ.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : BOSWELL CONNECTION GROUP CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 986754
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 23 ส.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 180 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออะไหล่ประเภท Bearing สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอาากาศยานสุวรรณภูมิ (คงคลัง)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 14 มิ.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCP11-670331
วันที่ทำสัญญา : 14 มิ.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : S.SIAMYONT LTD,PART
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2743346.25
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 11 ธ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าเพิ่มเติม ทางขึ้น-ลง (Existing Ramp) บริเวณอุโมงค์ อาคาร Sat-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 6 มิ.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCP11-670343
วันที่ทำสัญญา : 6 มิ.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : AMPLO ENGINEERING CO.,LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6206000
วันเริ่มต้นสัญญา : 7 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 4 ก.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 5 ปี
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงด้านนอกอาคาร MAIN TERMINAL, AOB และ AIMS ณ ทสภ. (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 มิ.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670376
วันที่ทำสัญญา : 18 มิ.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2810676
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Scan Gun และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCP11-670297
วันที่ทำสัญญา : 17 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : KS 1689 CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2311093
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
การรับประกันผลงาน : 365 วัน
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างทำความสะอาดผนังกระจกสูงกับโครงสร้างและฝ้าเพดานภายใน อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670317
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : C.C. CONTENT COMMERCIAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8913100
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างทำความสะอาดโครงสร้างหลังคา่ภายในอาคาร Main Terminal ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670313
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : C.C. CONTENT COMMERCIAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4354900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670308
วันที่ทำสัญญา : 13 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 72369450
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 พ.ค. 2570
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ธ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ZCI11-660001
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SITHIPORN ASSOCIATES CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 30495000
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ธ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 พ.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 17
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565