หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานเชียงใหม่
จ้างที่ปรึกษาพลังงานเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนา ทชม. : ในระยะดำเนินการ ทชม.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ม.ค. 2566
เลขที่สัญญา : BCH2-660052
วันที่ทำสัญญา : 19 ม.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SGS (THAILAND) LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7300000
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ม.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 19 ม.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566