หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก สำนักงานใหญ่
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670097
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7639800
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
จัดซื้อสิทธิการเป็นสมาชิก Line Official Account สำหรับการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ทอท.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670104
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ยูนิคอร์น เอเจนซี่ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2701750
วันเริ่มต้นสัญญา : 31 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานเช่ารถยนต์อเนกประสงค์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 16 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACL11-670095
วันที่ทำสัญญา : 16 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 448158.84
วันเริ่มต้นสัญญา : 17 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 7
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมปกป้องและรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670090
วันที่ทำสัญญา : 29 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2275496.24
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670082
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 74579000
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 เม.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : ACH2-670084
วันที่ทำสัญญา : 17 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4815000
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ส.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมด้านออกแบบงานก่อสร้าง
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 มี.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670075
วันที่ทำสัญญา : 29 มี.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 8097867
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบริหารจัดการคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 มี.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACS11-670081
วันที่ทำสัญญา : 28 มี.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท โค้ดสวีท จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 6361237.74
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 มี.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานเช่าใช้บริการเครือข่ายข้อมูลแบบออนไลน์
ผู้บันทึก : System
Display Date : 25 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACL11-670047
วันที่ทำสัญญา : 25 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 42368533.2
วันเริ่มต้นสัญญา : 16 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ก.พ. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานเช่าใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : ACL11-670058
วันที่ทำสัญญา : 30 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์คจำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 13101936
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ก.พ. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ม.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 24
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567