หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก ท่าอากาศยานภูเก็ต
เช่ารถยนต์นั่ง จำนวน 6 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : DCL11-670109
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 11491800
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2572
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างซ่อมบำรุง (Overhaul) เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) หมายเลข 1 - 4 ยี่ห้อ Carrier ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 24 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCI11-670047
วันที่ทำสัญญา : 24 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 19133740
วันเริ่มต้นสัญญา : 25 ม.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 ส.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 16 ม.ค. 2567
เลขที่สัญญา : DCH11-670008
วันที่ทำสัญญา : 16 ม.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บ.ไฟศอล อีเนอร์จี จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 586092.50
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ต.ค. 2569
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบนำจอดเครื่องบิน (VDGS) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 พ.ย. 2566
เลขที่สัญญา : DCS11-670020
วันที่ทำสัญญา : 29 พ.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท นีโอเทรด แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 15657671.9
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 36
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ ชนิดระบบน้ำยาแปรผัน (VRV) ยี่ห้อ DAIKIN ณ อาคารสำนักงาน ทภก. โดยวิธีคัดเลือก
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 26 ก.ย. 2566
เลขที่สัญญา : DCP11-660211
วันที่ทำสัญญา : 20 ก.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอส.เอส.แอร์ เซอร์วิส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1861940.88
วันเริ่มต้นสัญญา : 21 ก.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 21 พ.ย. 2566
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
ขอจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ): ในระยะดำเนินการ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 31 พ.ค. 2566
เลขที่สัญญา : DCH11-660138
วันที่ทำสัญญา : 31 พ.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SECOT CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 10111500
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 ธ.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
จ้างจัดโครงการสื่อมวลชนภูเก็ตสัญจร ประจำปี 2566
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 ก.ค. 2566
เลขที่สัญญา : DCH11-660160
วันที่ทำสัญญา : 13 ก.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 749000
วันเริ่มต้นสัญญา : 26 ก.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 28 ก.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 2
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานซื้ออะไหล่แบริ่ง (Bearing) เพื่อซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 ม.ค. 2566
เลขที่สัญญา : 4020000662
วันที่ทำสัญญา : 17 ม.ค. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท เอ็ม.เอช. เทคโนโลยี่ จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 254670.7
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 ม.ค. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 17 พ.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : ใบสั่งหรือหนังสือข้อตกลง
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างเอกชนเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสายงานสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 30 พ.ย. 2565
เลขที่สัญญา : DCS11-660024
วันที่ทำสัญญา : 30 พ.ย. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รีนิวเทเลคอม
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 882107.52
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 ธ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 มี.ค. 2566
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจัดซื้ออุปกรณ์ Motor Control Unit ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ ทภก.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 19 ต.ค. 2565
เลขที่สัญญา : DCP11-660003
วันที่ทำสัญญา : 19 ต.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท 99 พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 7256170.76
วันเริ่มต้นสัญญา : 20 ต.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 พ.ย. 2565
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565