หน้าแรก / รายละเอียดสัญญา / วิธีคัดเลือก
งานจ้างทำความสะอาดโครงสร้างหลังคา่ภายในอาคาร Main Terminal ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (6 เดือน)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 20 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670313
วันที่ทำสัญญา : 20 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : C.C. CONTENT COMMERCIAL CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4354900
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 มิ.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 พ.ย. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างบำรุงรักษาและดูแลระบบเครือข่าย ณ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 13 พ.ค. 2567
เลขที่สัญญา : GCS11-670308
วันที่ทำสัญญา : 13 พ.ค. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : THE PRACTICAL SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 72369450
วันเริ่มต้นสัญญา : 15 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 14 พ.ค. 2570
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
ประเภทเอกสาร : สัญญาเหมาบริการ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
เช่ารถยนต์นั่ง จำนวน 6 คัน
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : DCL11-670109
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 11491800
วันเริ่มต้นสัญญา : 1 พ.ค. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 30 เม.ย. 2572
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 60
ประเภทเอกสาร : สัญญาเช่า
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมปกป้องและรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ผู้บันทึก : System
Display Date : 29 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670090
วันที่ทำสัญญา : 29 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 2275496.24
วันเริ่มต้นสัญญา : 30 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 31 พ.ค. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : ACP11-670082
วันที่ทำสัญญา : 18 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 74579000
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 18 เม.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 9
การรับประกันผลงาน : 365
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
งานจ้างซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 2 ธ.ค. 2565
เลขที่สัญญา : ZCI11-660001
วันที่ทำสัญญา : 2 ธ.ค. 2565
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SITHIPORN ASSOCIATES CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 30495000
วันเริ่มต้นสัญญา : 2 ธ.ค. 2565
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 16 พ.ย. 2568
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 17
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2565
งานจ้างปรับแบบงานส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออกโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554-2560)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 18 ก.ย. 2566
เลขที่สัญญา : ZCI11-660018
วันที่ทำสัญญา : 18 ก.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : กลุ่มนิติบุคคลร่วมทำงาน "DFS3A"
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 45999300
วันเริ่มต้นสัญญา : 19 ก.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 1 ธ.ค. 2569
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 8
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการรวบรวมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคารเพื่อดำเนินการจ่ายเงินชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทสภ.
ผู้บันทึก : System
Display Date : 28 พ.ย. 2566
เลขที่สัญญา : ZCI11-670013
วันที่ทำสัญญา : 28 พ.ย. 2566
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 18433370.43
วันเริ่มต้นสัญญา : 29 พ.ย. 2566
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 25 ส.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 3
ประเภทเอกสาร : สัญญาจ้างงบลงทุน
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2566
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนากระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์(Strategic Planning)
ผู้บันทึก : System
Display Date : 17 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : ACH2-670084
วันที่ทำสัญญา : 17 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : บริษัท บริดจ์ คอนซัลติ้ง จำกัด
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 4815000
วันเริ่มต้นสัญญา : 18 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 15 ส.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 4
ประเภทเอกสาร : สัญญาทั่วไป
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567
ขอจัดซื้อกระดาษชำระและกระดาษเช็ดมือภายในห้องสุขาอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
ผู้บันทึก : System
Display Date : 10 เม.ย. 2567
เลขที่สัญญา : GCP11-670264
วันที่ทำสัญญา : 10 เม.ย. 2567
ชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง : SYNERGY SQUARE CO., LTD.
จำนวนเงิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 9889624.8
วันเริ่มต้นสัญญา : 11 เม.ย. 2567
วันที่สิ้นสุดสัญญา : 8 ส.ค. 2567
กำหนดเบิกจ่ายเงิน : 1
ประเภทเอกสาร : สัญญาซื้อ
ปีที่จัดซื้อจัดจ้าง : 2567