หน้าแรก / ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา / วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสโมสรท่าอากาศยาน สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 6 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าความสะท้อนแสงของสีจราจรพร้อมชุดควบคุมภาพสีจราจร จำนวน 1 เครื่อง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 31 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Call Station Remote และ Call Station Interface ระบบเสียงประกาศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้องานซื้อรถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือนล้อหน้าเป็นล้อเหล็กล้อหลังเป็นยาง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 4.3 ตัน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 ต.ค. 2561
จ้างงานเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบปรัลอากาศ ณ อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะเวลา 3 ปี
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบผลิตน้ำประปาท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 25 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเก็บเรือยางกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 9 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเอกชนบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (BHS Server) ของระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ณ อาคารผู้โดยสารหลัก (MTB) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 26 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล้างคราบยางล้อเครื่องบินบนพื้นผิวทางวิ่ง ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ ( Ultra-High Water Pressure) แบบราคาคงที่ ไม่จำกัดปริมาณงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 ก.ย. 2561