หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก จำนวน 4 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
ซื้อเครื่องโทรศัพท์แบบ Analog จำนวน ๗๕๐ เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 15 ต.ค. 2562
ซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข I-BB-25 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
งานซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงที่ระดับ NEF มากกว่า 40 จำนวน 2 อาคาร (ของนางสาวจริยา ณ นคร, นายสมพงค์ ผ่องศรี และนายธนา ตันติพิริยะกิจ) จากการดำเนินงานท่าอากาศยานภูเก็ต ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่อง X-Ray ยี่ห้อ L3 รุ่น PX-107 ณ อาคาร Transfer Baggage Terminal ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกควบคุม ตรวจสอบ บำรุงรักษาและซ่อมระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพัสดุไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟและอุปกรณ์ประกอบภายในอาคารเขต AIRSIDE และลานจอดเครื่องบิน (คงคลัง)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 ต.ค. 2562
งานจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบตรวจวัดเสียงอากาศแบบถาวร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ต.ค. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 10 ต.ค. 2562