หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้ออะไหล่สำหรับทางลาดเลื่อน KONE ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
จัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงรักษาระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 44 รายการ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
งานซ่อมแซมพื้นผิวถนนและเครื่องหมายจราจรภายใน ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทชร.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการวิจัยและประเมินผลการป้องกันอุบัติเหตุทางการบินเนื่องจากนกและสัตว์ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 4
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
งานจ้างจัดทำรายงานประจำปีและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 มิ.ย. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 มิ.ย. 2562
งานซื้อกล้องสำรวจแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดวัดระยะทางได้ (Total Station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 11 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อแสดงภาพ พร้อมอุปกรณ๋ประกอบการใช้งาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรร๓ูมิ จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติตดั้งเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน สำหรับห้อง Planning ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 1 งาน และ งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์สีแบบ LED ประจ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบตะกอน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 17 มิ.ย. 2562