หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
จ้างดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
งานจ้างควบคุมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสียและสุขภัณฑ์ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 เม.ย. 2562
งานจ้างซ่อมยานพาหนะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแบบยืน 2 ล้อ (Segway) จำนวน 16 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างสำรวจ วิเคราะห์การใช้พลังงาน วางแผนจัดการพลังงาน จัดฝึกอบรมและจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 เม.ย. 2562
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกยกกระเป๋าและสัมภาระของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะเวลา ๑ ปี ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ น. จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 เม.ย. 2562
จ้างที่ปรึกษาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการของท่าอากาศยานดอนเมือง โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 17 เม.ย. 2562
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้อโซ่ลูกขั้น Step Chain สำหรับทางเลื่อนยี่ห้อ HITACHI
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 11 เม.ย. 2562
ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบปยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า 200,000 BTU บริเวณ BUS GATE 78 จำนวน 1 ชุด ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 9 เม.ย. 2562
จ้างจัดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (Aptitude Test) และวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 9 เม.ย. 2562