หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมท่อรับน้ำประปาจากากรประปานครหลวงฝั่งถนนลาดกระบัง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 27 ก.ย. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขระบบเสียงประกาศ (Public Address System : PAS) และระบบเสียงประกาศอัตโนมัติ (Automatic Announcement System : AAS) ทสภ.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมป้ายหลุมจอดอากาศยาน ท่าอากาศยาน ดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 ก.ย. 2564
ประกาศแผนจัดซื้อ งานซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณพื้นที่อาคารสายงานวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานใหญ่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 21 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 23 ก.ย. 2564
งานจ้างเหมาเอกชนควบคุม ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงรักษาสะพานเทียบเครื่องบิน ณ ทภก. จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค.64-1 เม.ย.65)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 21 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเอกชนนำชมอาคารพิพิธภัณฑ์และเยี่ยมชมกิจการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 21 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อแบตเตอรี่ทดแทนสำหรับอุปกรณ์ Handheld Scanner ของระบบตรวจสอบกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (PBRS) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.ย. 2564
ประกาศแผนจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษา และซ่อมแก้ไขระบบควบคุมการเข้า ออกพื้นที่หวงห้าม (Access Control System ACS) ณ ทดม. และ ทภก.
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 ก.ย. 2564
งานก่อสร้างห้องเก็บรถวัดความฝืด จำนวน 1 งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 17 ก.ย. 2564