หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานซื้อพร้อมติดตั้งล้อยางตัน สะพานเทียบเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
งานจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
จ้างดำเนินการจัดเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานราชการ, บริษัทสายการบิน และผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
งานปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
งานจ้างทำแผงกั้นสำหรับเครื่อง Carry-on Baggage X-ray ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 20 ก.ค. 2561
การจัดจ้างบริษัทเอกชนในการจัดกิจกรรม ทสภ. พบปะผู้ประกอบการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
จ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 18 ก.ค. 2561
งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มอาคาร AIRPORT MAINTENANCE FACILITIES (AMF) และกลุ่มอาคารอื่นๆ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 19 ก.ค. 2561
จ้างทำเสื้อค่านิยม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 16 ก.ค. 2561
จ้างทำปฏิทิน Year Planner และสมุดบันทึกของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ปี ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 12 ก.ค. 2561