หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
งานซื้อโคมไฟลากจูง ชนิดที่ใช้ระบบไฮดรอลิคขนาดไม่น้อยกว่า 6 KW จำนวน 2 เครื่อง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 24 เม.ย. 2561
งานจัดจ้างบริษัทเอกชนให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมถึงศึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
ซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณเสียง สัญญาณไฟทางเลื่อนสำหรับผู้พิการ อาคาร South Corridor จำนวน ๑ งาน
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาดต่างๆ และที่ติดตั้งประจำตู้ดับเพลิงในอาคาร ท่าอากาศยานดอนเมือง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทดม.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
งานจ้างเอกชนปฏิบัติงานด้านการให้บริการยานพาหนะ ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
งานซื้อยางแอสฟัลต์ผสมร้อน (Hot Mix Asphalt Concrete)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกช่วยปฏิบัติงานดูแลรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ เขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 23 เม.ย. 2561
งานซื้อรายการพัสดุซ่อมที่จำเป็น(Recommend Spare Part) เพื่อใช้ในการสำรองสำหรับซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแก้ไขฉุกเฉินระบบสะพานเทียบเครื่องบิน ยี่ห้อ JETWAY ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 3 เม.ย. 2561
จ้างประเมินผลความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 18 เม.ย. 2561
ซื้อเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือ [Hand Held Metal Detector (HHMD)]
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 17 เม.ย. 2561