หน้าแรก / แผน/งบประมาณการลงทุน / ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อบัตร Smart Card ขนาดความจุ 1 Kbytes พร้อมพิมพ์ข้อความรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
งานจ้างเอกชนดำเนินการบริหารจัดการขยะในบริเวณ ท่า่อากาสยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 22 ก.พ. 2562
งานซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบปรับได้และมีด้ามจับ จำนวน 8 หัว
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทภก.
Display Date : 20 ก.พ. 2562
งานจ้างเอกชนดำเนินงานควบคุมดูแลและซ่อมบำรุงรักษาบันไดเลื่อนยี่ห้อ MITSUBISHI ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 18 ก.พ. 2562
จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัดอากาศ (SCBA) พร้อมถังอัดอากาศสำรอง
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
จ้างประเมินประสิทธิภาพการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 13 ก.พ. 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้ออะไหล่สำหรับลิฟต์ อาคารสำนักงาน ยี่ห้อ Schindler
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซื้ออะไหล่ลิฟต์ Schindler สำหรับลิฟต์อาคารรอบนอก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 15 ก.พ. 2562
งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) สนญ.
Display Date : 8 ก.พ. 2562
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถในภารกิจของส่วนตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 13 ก.พ. 2562