หน้าแรก / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ประกาศจ้างที่ปรึกษารวบรวมเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสำรวจประเมินราคาค่าปรับปรุงอาคาร เพื่อดำเนินการชดเชยผลกระทบด้านเสียงจากการดำเนินงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีประกาสเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 26 พ.ย. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 13 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 14 ธ.ค. 2561
เวลาพิจารณาผล : 10:00 น.
งานจ้างที่ปรึกษางานจัดทำข้อมูลแผนผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ผู้บันทึก : ระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Bidding) ทสภ.
Display Date : 3 ต.ค. 2561
วันที่ยื่นข้อเสนอ : 19 ต.ค. 2561
เวลาเริ่มต้นยื่นข้อเสนอ : 08:30 น.
เวลาสิ้นสุดยื่นข้อเสนอ : 16:30 น.
วันที่พิจารณาผล : 29 ต.ค. 2561